#Tarpeellisuusvaatimus

Oikeutetun itsepuolustuksen rajat

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Oikeutetun itsepuolustuksen rajat

Yhdysvalloissa on käyty vilkasta keskustelua marraskuun aikana itsepuolustuksesta, kun tuomioistuimissa on käsitelty kahta tapausta. Tuomioistuin vapautti 18-vuotiaan Kyle Rittenhousen (kuvassa) syytteistä, kun hän ampui elokuussa 2020 kaksi ihmistä kuoliaaksi ja haavoitti kolmatta. Rittenhouse lähti pitämään järjestystä, kun poliisiväkivallan vastaisen mielenosoitukset olivat muuttuneet mellakoiksi. Rittenhousen katsottiin puolustaneen itseään tapauksessa.

Toinen tuomioistuin puolestaan tuomitsi kolme valkoista miestä mustan lenkkeilijän Ahmaud Arberyan murhasta. Valamiehistö ei uskonut, että aseistautuneet miehet olisivat toimineet itsepuolustukseksi, kun he jahtasivat aseetonta lenkkeilijää autolla ja takaa-ajon päätteeksi ampuivat hänet kuoliaaksi helmikuussa 2020. Miehet väittivät, että he olivat luulleet Arberya murtovarkaaksi ja päättäneet itse ottaa tämän kiinni sen sijaan, että olisivat odottaneet poliisia.

Molemmissa tapauksissa on tuomioistuimissa punnittu itsepuolustusta ja sen rajoja. Itsepuolustuksessa on oikeudellisesti meillä kyse hätävarjelusta, jota tarkastellaan tässä blogissa. Lisäksi blogissa tarkastellaan hätävarjelun ja voimankäytön eroja.

Hätävarjelu oikeuttamisperusteena

Lainsäännösten tunnusmerkistöt määrittelevät ne vääryystyypit, joista voidaan rangaista. Normaalitapauksessa erityisen tunnusmerkistön mukainen teko on samalla oikeudenvastainen.

Kaikissa tilanteissa arviota teon oikeudenvastaisuudesta ei voida kuitenkaan perustaa yksin tunnusmerkistön mukaisuuteen. Siksi lainsäädännössä on yleisluonteisia poikkeussääntöjä, joiden nojalla tunnusmerkistön mukainen teko ei olekaan oikeudenvastainen. Näitä poikkeussääntöjä kutsutaan oikeuttamisperusteiksi, joista puhutaan myös jokamiehen oikeuksina.

Oikeuttamisperuste on rikosoikeudellisen vastuun poistava seikka, joka johtaa siihen, että teko on sallittu ja joissakin tilanteissa oikeusjärjestyksen näkökulmasta jopa toivottu. Oikeuttamisperusteen nojalla toiminut tekijä ei ole siis syyllistynyt mihinkään rikokseen, joten häntä vastaan nostettu syyte on hylättävä.

Hätävarjelusta säädetään rikoslain 4 luvun 4 §:ssä. Hätävarjelu on puolustautumista oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Puolustautuja voi joutua tekemään jonkin rikoksen tunnusmerkistön mukaisen teon. Hätävarjelu on ennen kaikkea keino suojata yksilön perusoikeuksia oikeudettomia hyökkäyksiä vastaan, ja se on sallittua vain silloin, kun ei ole mahdollista turvautua viranomaisen apuun.

Tarpeellisuus- ja puolustettavuusvaatimus

Tarpeelliset rajoitukset hätävarjeluoikeuden käytölle saadaan oikeudettomasta hyökkäyksestä ja hätävarjeluteon tarpeellisuus- ja puolustettavuusvaatimuksista. Hätävarjelun tulee kohdistua hyökkääjään, minkä lisäksi puolustus voi kohdistua hyökkääjälle kuuluviin hyökkäysvälineisiin. Hätävarjelun avulla voi puolustaa itsensä lisäksi myös kolmatta osapuolta.

Hyökkäyksellä tarkoitetaan aktiivista tekemistä. Hyökkäykseen voi syyllistyä myös toimimisvelvollinen laiminlyöjä, jos hän on erityisessä vastuuasemassa. Hyökkäyksellä on yleensä tahallinen vahingoittamistarkoitus. Tahatonkin hyökkäys voi oikeuttaäa hätävarjelun, jos tosiasiallinen tilanne on uhkaava.

Hyökkäyksen tulee olla oikeudeton, joten hyök­käyksen on täytettävä jonkin rikoksen tunnusmerkistö, johon ei saa liittyä oikeuttamisperustetta. Hyökkäyksen ei tarvitse olla rangaistava. Hätävarjelulla voidaan puolustautua myös syyntakeettoman hyökkäystä vastaan, eli vaatimuksen tekijän syyllisyydestä ei tarvitse täyttyä.

Hätävarjelulla voidaan puolustautua myös viranomaistoimia vastaan, jos virkatoimi on selvästi virkamiehen pätevyyspiiriin kuulumaton tai jos virkatoimessa on laiminlyöty olennaiset muotomääräykset. Hätävarjelulla ei ole sallittua puolustautua vähäisiä toimivallan ylityksiä vastaan, koska puolustautuminen johtaisi virkamiehen voimakeinojen koventumiseen, minkä seurauksena puolustautujan vahingot vain suurenisivat.

Hätävarjelun aikarajat

Hätävarjelulla saa puolustautua aloitettua tai välittömästi uhkaavaa hyökkäystä vastaan. Pelkkä uhkaus ei vielä oikeuta hätävarjeluun, jollei olosuhteiden perusteella ole pääteltävissä, että uhkaus johtaa välittömästi hyökkäyk­seen. Hyökkäyksen todennäköisyyden tulee olla merkittävä, ja vain joissakin poikkeuksellisissa tapauksissa hyökkäys voi olla käsillä, vaikka hyökkäys ei saavuttaisi rikoksen yrityksen astetta.

Hätävarjelulla on oikeus puolustautua niin kauan kuin hyökkäys jatkuu tai hyökkääjän käyttäytymisestä voi päätellä, että uusi oikeudenloukkaus uhkaa. Hyökkäys päättyy, kun hyökkääjä on tehty vaarattomaksi tai kun hän on lähtenyt pakoon tai muuten lopullisesti luopunut hyökkäyksestä.

Hyökkäys jatkuu kuitenkin niin kauan, kuin hyökkäyksen uudistamisen tai vahingon lisäämisen mahdollisuus on olemassa. Jatkuvissa rikoksissa hyökkäys kestää niin kauan kuin oikeudenvastainen tila jatkuu.

Omaisuuteen kohdistuvissa hyökkäyksissä oikeus puolustautumiseen päättyy, kun hyökkääjä on saanut omaisuuden häiriöttömään talteen. Hyökkäyksen päätyttyä on oikeus käyttää yleistä kiinniotto-oikeutta tai itseapua.

Luuloteltu hätävarjelu

Puolustautuja voi erehtyä hätävarjelun oikeudellisista rajois­ta, jolloin puhutaan luulotellusta eli putatiivisesta hätävarjelus­ta. Harhaluulo hätävarjelussa poistaa vastuun tahallisesta rikoksesta.Puolustautuja voi joutua vastuuseen tuottamuksellisesta rikoksesta, jos hän olisi huolellisuudella välttänyt erehdyksen.

Jos huolellinenkaan menettely ei olisi pelastanut väärinkäsityksiltä, poistuu vastuu myös tuottamuksellisista rikoksista. Erehdys­tilanteissa ei ole kyse oikeuttamisperusteista, koska vain anteeksi­annettava erehdys poistaa rangaistusvastuun.

Hätävarjelun liioittelu

Hätävarjelun liioittelu tarkoittaa, että puolustuksessa ylitetään hätävarjelun sallitut rajat. Rajat voidaan ylittää ennen kaikkea käyttämällä puolustuksessa liiallisia voimakeinoja. Rajat voidaan ylittää myös aloittamalla hätävarjelu liian aikaisin tai jatkamalla puolustusta tarpeettoman kauan.

Hätävarjelun liioittelussa tekijä voi olla rangaistusvastuusta vapaa, vaikka puolustuksessa olisi ylitetty hätävarjelun rajat. Edellytyksenä on, että olosuhteet ovat olleet sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne muutenkin.

Hätävarjelun liioittelussa on kyse anteeksiantoperusteesta. Jos tilanne muistuttaa moitittavaa hätävarjelua, hätävarjelun liioittelu voidaan ottaa huomioon rangaistuksen lievennysperusteena.

Hätävarjelun ja voimankäytön erot

Turvallisuusalalla käytännön kannalta olisi tärkeää, että pystyttäisiin erottamaan toisistaan hätävarjelu- ja voimankäyttötilanteet. Rajanveto-ongelmat konkretisoituvat silloin, kun sallitut rajat on ylitetty.

Hätävarjeluksi tulkitsemiseen voivat vaikuttaa puolustautujan henkilökohtaiset ominaisuudet, koska koulutettu ja itsepuolustusta osaava voi mieltää kovankin vastarinnan voimankäyttötilanteeksi. Linjana voidaan pitää, että kontrolloitua hätävarjelua ei ole olemassa, vaan tällöin kyseessä on voimankäyttö.

Hätävarjelun ja voimankäytön raja on olennainen, koska niiden anteeksiantoperusteissa on erilainen painotus. Jotta voimakeinojen käytön liioittelusta ei tuomita rangaistukseen, perusteiden tulee olla erittäin painavia. Anteeksiantoperusteen soveltuvuutta arvioitaessa huomioidaan sekä hätävarjelu- että voimankäyttötilanteissa tekijän koulutus ja kokemus.

Hätävarjelutilanteessa voidaan sallia ankarammat voimakeinot, koska tavoiteltavat seikat ovat usein tärkeämpiä kuin voimakeinojen käyttötilanteessa. Hätävarjelu- ja voimankäyttötilanteissa sallitut keinot perustuvat tarpeellisuus- ja puolustettavuusarviointiin, joten siirryttäessä voimakeinojen käyttötilanteesta hätävarjelutilanteeseen käytetyissä keinoissa ei saa tapahtua mitään hyppäystä. Vastarinnan tai hyökkäyksen muuttuessa vakavammaksi voidaan käyttää asteittain kovenevia voimakeinoja. 

Vartijan voimankäytön sääntely

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Vartijan voimankäytön sääntely

Mediassa on käyty keskustelua alkuvuodesta yksityisen turvallisuusalan voimankäytöstä, kun Ylen selvityksen mukaan alan valvonnassa on puutteita. Lisäksi Yle teki jutun vartijoiden kohtaamasta väkivallasta. Tämän takia tässä blogissa tarkastellaan vartijoiden voimankäytön sääntelyä, koska siitä käydään kirjavaa keskustelua.

Vartijan oikeus käyttää voimakeinoja

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 17 §:ssä säädetään vartijan voimakeinojen käytöstä. Pykälän 1 momentin mukaan, jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä välttää pääsyn estämisen, poistamisen, kiinniottamisen tai turvallisuustarkastuksen suorittamisen taikka pakenee kiinniottamista, vartijalla on oikeus käyttää sellaisia henkilön pääsyn estämiseksi, poistamiseksi tai kiinniottamiseksi taikka turvallisuustarkastuksen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon henkilön käyttäytyminen, tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus ja muut olosuhteet.

Pykälässä on tyhjentävästi määritelty tilanteet, joissa vartijalla on oikeus käyttää voimakeinoja. Vartijan voimakeinojen käyttö edellyttää aina toimenpiteen kohteen vastarintaa. Vastarinnalla tarkoitetaan henkilön fyysistä, aktiivista tai passiivista käyttäytymistä, jolla henkilö pyrkii estämään vartijaa suorittamasta toimenpidettä.

Passiivisella vastarinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa vartija on poistamassa henkilöä ja tämä heittäytyy veltoksi. Passiivinen vastarinta ei oikeuta yhtä kovien voimakeinojen käyttöä kuin aktiivinen vastarinta. Pelkkä sanallinen hyökkäys ei ole vastarintaa mutta väkivallalla uhkaaminen sen sijaan on. Käytännössä vartijan kohdalla on useimmiten kyseessä aktiivinen vastarinta, jolloin tilanne voi tulla arvioitavaksi myös hätävarjelusäännösten perusteella.

Voimankäyttö- ja hätävarjelutilanteen erot

Vartijan kohdatessa vastarintaa jossakin muussa kuin pykälässä mainitussa tarkoituksessa vartijan oikeus voimakeinojen käyttöön ei perustu kyseenomaiseen pykälään. Vartijat joutuvat puuttumaan vartiointialueilla esimerkiksi siellä oleskelevien henkilöiden keskinäisiin tappelutilanteisiin. Tällaisessa tilanteessa vartija toimii hätävarjelusäännöksen perusteella.

Käytännön kannalta olisi tärkeää, että pystyttäisiin erottamaan hätävarjelu- ja voimankäyttötilanteet toisistaan. Rajanveto-ongelmat konkretisoituvat silloin, kun sallitut rajat on ylitetty. Hyökkäyksen tai vastarinnan rikosoikeudellinen arviointi ei anna vastausta rajanvedolle, koska vastustamiseen sovelletaan rikoslain 17 luvun 6 §:ää järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamisesta. Hätävarjelukynnykseen voivat vaikuttaa puolustautujan henkilökohtaiset ominaisuudet, koska voimankäyttökoulutettu ja itsepuolustusta osaava henkilö voi mieltää kovankin vastarinnan voimankäyttötilanteeksi.

Linjanvetona voidaan pitää, että kontrolloitua hätävarjelua ei ole, vaan tällöin kyseessä on voimankäyttö. Rajanvedon kannalta olennaiseksi tekee anteeksiantoperusteiden erilainen painotus. Voimakeinojen käytön liioittelun osalta vaaditaan rangaistukseen tuomitsematta jättämiseen erittäin painavia perusteita. Anteeksiantoperusteen soveltuvuutta arvioitaessa huomioidaan molempien yhteydessä tekijän koulutus ja kokemus. Hätävarjelutilanteessa voidaan sallia ankarammat voimakeinot, koska tavoiteltavat seikat ovat usein tärkeämpiä kuin voimakeinojen käyttötilanteessa.

Hätävarjelu- ja voimankäyttötilanteissa sallitut keinot perustuvat tarpeellisuus- ja puolustettavuusarviointiin, joten siirryttäessä voimakeinojen käyttötilanteesta hätävarjelutilanteeseen ei käytetyissä keinoissa saa tapahtua mitään hyppäystä. Vastarinnan tai hyökkäyksen muuttuessa vakavammaksi voidaan käyttää asteittain kovenevia voimakeinoja.

Rikoslain yleissäännös

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 17 §:n 2 momentissa voimakeinojen käyttö onkin sidottu rikoslain yleissäännökseen tarpeellisuus- ja puolustettavuusvaatimuksista, kun otetaan huomioon henkilön käyttäytyminen ja muut olosuhteet.

Rikoslain 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan oikeudesta käyttää voimakeinoja virkatehtävän hoitamiseksi tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi sekä oikeudesta avustaa järjestystä ylläpitämään asetettuja henkilöitä säädetään erikseen lailla. Lainkohta sisältää yleissäännöksen voimankäyttöön oikeuttavista tilanteista, joka edellyttää aina erillistä laissa säädettyä valtuutusta. Vartijan toimivaltuussäännökset on annettu virkatehtäviin rinnastettavan syyn nojalla, joten lainkohdassa määrätään millaisissa tilanteissa voimakeinoja voidaan käyttää.

Rikoslain 4 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin.

Lainkohdassa on kyse sallittujen voimakeinojen rajoista. Lainkohta sisältää ehdot, joiden on oltava käsillä, jotta voimakeinojen käyttö voidaan katsoa sallituksi. Siinä ei mainita käsillä oltavista tilanteista tai tarkoituksista. Tässä suhteessa erityissäännökset ovat ratkaisevia. Erityissäännöksillä voidaan rajoittaa voimakeinojen käyttöoikeutta. Lainkohdassa lausutaan voimakeinojen käytön sallittavuudesta, joten kaikkiin voimakeinojen käyttöä koskeviin säännöksiin sisältyy tarpeellisuuden ja puolustettavuuden vaatimus.

Tarpeellisuus- ja puolustettavuusvaatimus

Tarpeellisuusvaatimus arvioidaan aina suoritettavana olevan tehtävän kannalta erikseen. Voimakeinojen tulee olla tarpeellisia laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Tehtävän suorittamiseksi on käytettävä lievintä tarkoitukseen johtavaa keinoa.

Tarpeellisuusvaatimus sisältää myös ajallisen rajauksen, joten ennakoiva voimakeinojen käyttö ja samoin kuin liian pitkään jatkuneet keinot ovat tarpeettomia. Voimakeinoja ei saa käyttää varmuuden vuoksi. Voimakeinojen käyttö on lopetettava, kun vastarinta lakkaa tai tilanne on muuten hallinnassa. Voimakeinojen käytöstä on luovuttava, kun tarvetta ei enää ole tai jos keinot eivät tuottaisi tavoiteltua tulosta.

Tarpeellisuusvaatimuksen lisäksi voimakeinojen käytön sallittavuudessa arvioidaan puolustettavuus, joten voimakeinojen käyttö on sidottu suhteellisuusperiaatteeseen. Voimakeinojen ankaruuden ja haittojen on oltava oikeassa ja kohtuullisessa suhteessa tavoiteltaviin päämääriin.

Arvioinnissa vaikuttavia yksittäisiä kriteereitä ovat tehtävän tärkeys, tehtävän kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus ja muut tilanteeseen liittyvät kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat. Puolustettavuusarvioinnissa huomioon otettavat tarkemmat kriteerit määräytyvät tehtävän ja tilanteen erityisluonteen mukaan. Erityissäännöksissä ilmaistut kriteerit voivat mennä yleissäännöksessä esitettyjen kriteereiden ulkopuolelle, joilla voi olla yleissäännöksen kriteereitä täydentävä ja tarkentava merkitys.

Voimakeinojen käytön liioittelu

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 17 §:n 2 momentin mukaan vastuuvapausperusteesta ja rangaistusvastuun lievennyksestä voimakeinojen käytön liioittelussa säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. Rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan, jos voimakeinojen käytössä on ylitetty 2 momentissa säädetyt rajat, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos on erittäin painavia perusteita katsoa, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon hänen asemansa ja koulutuksensa sekä tehtävän tärkeys ja tilanteen yllätyksellisyys.

Lainkohdassa on kyse voimakeinojen käytön liioittelusta, jolla tarkoitetaan pääsääntöisesti tilanteita, joissa on käytetty ankarampia voimakeinoja kuin on tarpeellista tehtävän suorittamiseksi. Lainkohtaa sovelletaan kaikkiin voimakeinojen käytön liioittelun tapauksiin, koska erityissäännöksissä viitataan poikkeuksetta rikoslain säännökseen.

Voimakeinoja voidaan käyttää vain laissa määrättyjen tehtävien suorittamiseksi, joten rajojen ylittämisessä on harvoin kyse tehtävän toteuttamisen ajoista. Voimakeinojen käytöllä ei voida nähdä olevan mitään tekemistä itse tehtävän kanssa, jos voimakeinoja käytetään ennen tehtävän suorittamista tai sen jälkeen. Sallittujen voimakeinojen rajojen ylityttyä henkilö voi olla rangaistusvastuusta vapaa, jos säännöksen ehdot täyttyvät.

Säännöksen soveltamiselle on asetettu käytännössä kuitenkin tiukat rajat, koska rangaistusvastuun vapautukseen täytyy olla erittäin painavia perusteita. Lainkohdan kriteereistä voidaan koulutuksen merkitystä korostaa, koska henkilöillä, joilla on oikeus voimakeinojen käyttöön, odotetaan myös osaavan käyttää niitä oikealla tavalla.

Voimakeinojen liioittelu arvioidaan rikoslain lisäksi erityissäännösten nojalla silloin kun näiden antamat valtuudet ovat rikoslakia suppeammat. Tehtävän suorittaminen voi johtaa mahdolliseen hyökkäykseen, joka oikeuttaa hätävarjeluun. Voimakeinojen käyttö ja mahdollinen liioittelu arvioidaan silloin rikoslain 4 luvun 4 §:n mukaan.

Rangaistusvastuun lievennys

Rikoslain 4 luvun 7 §:ssä säädetään rangaistusvastuun lievennyksestä. Pykälän mukaan, vaikka tekijää ei tässä luvussa säädettyjen perusteiden nojalla kokonaan vapauteta rangaistusvastuusta, olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon rangaistusvastuuta lieventävinä siten kuin 6 luvun 8 §:n 1 momentin 4 kohdassa sekä 2 ja 4 momentissa säädetään.

Pykälä sisältää viittauksen, jonka mukaan silloin kun tekijä ei kokonaan vapaudu rangaistusvastuusta, voidaan tekoon kuitenkin soveltaa rikoslain 6 luvun mukaisia rangaistuksen lieventämisperusteita tai rangaistuslajista tai -asteikosta poikkeamisen perusteita.

Rangaistuksen lieventämisperusteena on rikoksen tekeminen olosuhteissa, joissa rikoslain 4 luvussa säännellyn vastuuvapausperusteen soveltaminen on lähellä. Jos vastuuvapausperusteet eivät johda tekijän vapauttamiseen kokonaan rangaistusvastuusta, niitä ei ole pakko ottaa huomioon rangaistusta lieventävinä seikkoina, vaan tekijälle voidaan tuomita täysi rangaistus eli jättää soveltamatta rangaistuksen lieventämisperusteita tai rangaistuslajista tai -asteikosta poikkeamisen perusteita.

Korkeimman oikeuden tapaus

Vartijan oikeutta voimakeinojen käyttöön ja voimakeinojen käytön rajoja on arvioinut korkein oikeus antamassaan ratkaisussa KKO 2007:87. Vartija A oli ollut vapaa-ajallaan Helsingin keskustassa, kun hänelle entuudestaan tuttu B oli pahoinpidellyt häntä nyrkillä kasvoihin lyömällä. A oli pyytänyt paikalla ollutta vartijaa soittamaan poliisille, minkä jälkeen B oli lähtenyt pakoon. A oli juossut B:n perässä, tavoittanut hänet ja suihkuttanut häntä kaasusumuttimella lähietäisyydeltä kasvoihin.

Korkein oikeus katsoi tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella, että A:lla oli oikeus kiinniottamiseen, mutta A:n voimakeinona kaasusumuttimen käyttäminen ei ollut tarpeellista eikä puolustettavaa. Poliisi saapuu myös Helsingin keskustassa nopeasti paikalle, joten viranomaisapu on nopeasti saatavilla. Lisäksi vartijalla ei ole oikeutta kantaa kaasusumutinta vapaa-ajalla.

Korkein oikeus totesi, että A:n vartijan koulutus, B:n kiinniottamisen tärkeyteen tai tilanteen etenemiseen nähden asiassa ei ollut perusteita katsoa, ettei A:lta voitu kohtuudella vaatia muunlaista suhtautumista. Anteeksiantoperusteen käsillä olon edellytykset eivät täyttyneet. Vartija A tuomittiin pahoinpitelystä.