Puolustusvoimien tehtävät

Lohse Mikael ja Paasonen Jyri

2022

65 €

Puolustusvoimat on kansallinen instituutio, joka nauttii suomalaisten suurta luottamusta. Puolustusvoimien tehtäviä ovat 1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, 2) muiden viranomaisten tukeminen, 3) osallistuminen kansain- väliseen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan ja 4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Näihin tehtäviin tiivistyy Puolustusvoimien missio ja olemassaolon peruste.

Teos on ensimmäinen Puolustusvoimien tehtäviin pureutuva oikeudellinen yleisesitys. Teoksessa tarkastellaan erikseen kutakin Puolustusvoimien päätehtävää. Tarkastelun keskiössä ovat päätöksentekoon, toimivaltaan ja voimankäyttöön liittyvät kysymykset. Kerrontaa havainnollistetaan ajankohtaisilla esimerkeillä, kuten Suomen liittymisellä Pohjois-Atlantin liittoon, Puolustusvoimien virka-avulla poliisille Uudenmaan eristämisessä ja puolustusmateriaaliavulla Ukrainaan. Puolustusvoimat on sotilaallinen valmiusorganisaatio, ja siksi teoksessa käsitellään myös varautumista ja poikkeusoloja koskevia asioita. Teoksen lopuksi kootaan keskeisiä kehittämis- ja jatkotutkimusaiheita.

Puolustusvoimien tehtävät on tarkoitettu sotilasjuridiikkaa työssään ja palveluksessaan soveltavalle puolustushallinnon henkilöstölle. Kirja soveltuu laajemminkin kaikille niille lukijoille, jotka haluavat perehtyä Puolustusvoimien laajaan ja viime aikoina nopeasti muuttuneeseen tehtäväkenttään. Teosta voidaan käyttää myös oppikirjana.

Yksityisen turvallisuusalan historia

2021

Paasonen Jyri

58,90 €

Yksityisestä turvallisuusalasta on tullut yhä näkyvämpi ja merkittävämpi toimija yhteiskunnassa, kun yöaikaan kiertävä teollisuusvartija on siirtynyt entistä enemmän yleisille paikoille valvomaan järjestystä ja turvallisuutta sekä palvelemaan toimeksiantajan asiakkaita.

Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Täytyy kuitenkin korostaa, että yksityisellä turvallisuusalalla on ollut pitkä historia jo ennen kuin moderni poliisijärjestelmä luotiin yhteiskuntien teollistumisen myötä. Eri valtioissa esimerkiksi sodat, vallassa olleet poliittiset näkemykset ja muut levottomuudet ovat muokanneet julkisen ja yksityisen turvallisuusalan välistä dynamiikkaa. Tilanteet ovatkin monissa valtioissa vaihdelleet historian aikana.

Teoksessa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan alkutaipaleita aina 1800-luvulta lähtien Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessa. Tämän lisäksi kirjaan on haastateltu suomalaisia pitkän linjan turvallisuusalan toimijoita, jotka ovat olleet kehittämässä toimialaa. Teos tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yksityisen turvallisuusalan kehityksestä.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä

Paasonen Jyri ja Ellonen Vesa

2017

71,60 €

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui 1.1.2017. Lakiuudistuksen myötä kaikki yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitettiin yhteen lakiin. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä on perusteos, joka kuvaa alan sääntelyn perusteellisesti ja jossa on myös runsaasti viittauksia oikeuskäytäntöön. Teos on kirjoitettu erityisesti käytännön tilanteita varten, ja se antaa vastauksia lukuisiin lain asettamiin vaatimuksiin ja tulkintatilanteisiin. Teos on välttämätön työväline kaikille alalla toimiville ja lainkäyttäjille, ja se soveltuu myös opiskelijoille.

Turvallisuusalan perusoppikirja

2017

Paasonen Jyri ja Ellonen Vesa

46,90 €

Turvallisuusalan ammatillisia tutkintoja suoritetaan joka vuosi useita satoja. Turvallisuusalan perusoppikirja tarjoaa oppimateriaalin näihin tutkintoihin, ja se on laadittu vastaamaan niiden perusteita ja ammattitaitovaatimuksia. Se sisältää lisäksi tehtäviä, joiden avulla voi kerrata oppimaansa ja valmistautua tutkintotilaisuuksiin. Teos on tarkoitettu erityisesti turvallisuusalan tutkintoihin, mutta se soveltuu myös muuhun alan opetukseen. 

Yksityisen turvallisuusalan sääntelyn toimivuus: empiirisiä oikeustutkimuksia yksityisestä turvallisuusalasta

2014

Paasonen Jyri

48,90 €

Väitöskirjassa analysoidaan yksityisen turvallisuusalan sääntelyn nykytilaa ja kehittämistarpeita Suomessa. Väitöskirja koostuu laajan johdannon lisäksi viidestä artikkelista, jotka kaikki pohjautuvat yksityisen turvallisuusalan toimijoille tehtyyn kyselytutkimukseen. 

Artikkelit ovat kaikki empiirisiä oikeustutkimuksia. Artikkeleissa tutkitaan yksityisen turvallisuusalan eri toimenkuvien sääntelyä. Ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan sääntelyn toimivuutta vartioimisliike-, järjestyksenvalvonta- ja turvatarkastustoiminnassa. Toisessa artikkelissa tarkastellaan turvatarkastustoiminnan sääntelyä. Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan turvasuojaustoiminnan sääntelyä. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmää.  Viidennessä artikkelissa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan markkinoihin liittyviä käsityksiä ja lähitulevaisuuden näkemyksiä.

Turvallisuustutkimuksen tekeminen:
kuinka tuottaa luotettavaa tietoa turvallisuudesta

2013

Heinonen Jarmo, Keinänen Anssi ja Paasonen Jyri

38,90 €

Turvallisuuspalveluiden tuottaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, ja turvallisuuden ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset ovat suuria. Turvallisuuspalveluita ja -tuotteita hankittaessa onkin tärkeää kyetä tunnistamaan niiden arvo: se, mitä tapahtumia kyetään estämään käyttämällä niitä ja mitä voisi tapahtua, jos niitä ei käytettäisi.

Turvallisuustutkimuksen tekeminen kertoo havainnollisesti, kuinka tuottaa laadukasta ja luotettavaa tietoa turvallisuudesta päätöksenteon tueksi. Kirja tarjoaa selkeät ohjeet empiirisen turvallisuustutkimuksen tekemiseen esimerkkien avulla. Kirja on tarkoitettu kaikille turvallisuusasioiden ja riskienhallinnan parissa työskenteleville sekä turvallisuusalan opiskelijoille.

Yleisötilaisuuksien turvallisuus

2013

Paasonen Jyri (toim.)

36,70 €

Erilaisten yleisötilaisuuksien turvallisuus on viime vuosien aikana herättänyt runsaasti keskustelua. Olipa kyse urheilutapahtumista, rockfestivaaleista tai pienimuotoisemmista tilaisuuksista, niiden järjestäjät joutuvat panostamaan turvallisuuteen aikaisempaa enemmän. Myös lainsäädäntö velvoittaa tapahtumajärjestäjät turvallisuuden hallintaan.

Yleisötilaisuuksien turvallisuus kertoo, kuinka turvallinen yleisötilaisuus suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä. Kirjassa käydään myös systemaattisesti läpi yleisötilaisuuden järjestämistä koskevat lakisääteiset velvoitteet. Kirja on hyödyllinen käsikirja kaikille yleisötilaisuuksien järjestäjille ja tilaisuuksien turvallisuudesta käytännössä vastaaville.

Vartijan korttikoulutukset: Vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi

2011

Paasonen Jyri ja Hänninen Paavo

31,10 €

Vartijan ammattitutkinto on yksi suosituimmista ammattitutkinnoista. Vartijakortin edellytyksenä on tutkinnon osien vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssi suorittaminen. 

Vartijan korttikoulutukset sisältää oppimateriaalin näihin tutkinnon osiin. Tässä uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon ensimmäisen painoksen jälkeen voimaan tulleet lainsäädännön uudistukset. Se sisältää lisäksi tehtäviä, joiden avulla voi kerrata oppimaansa ja valmistautua tutkintotilaisuuksiin. 

Kirja on tarkoitettu erityisesti vartijan koulutuksiin, mutta se soveltuu myös muuhun turvallisuusalan opetukseen. 

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen

2010

Paasonen Jyri (toim.)

43,30 €

Oppilaitosten turvallisuus koskettaa suurta määrää ihmisiä päivittäin. Viime vuosina aiheesta käydyissä keskusteluissa suuren painoarvon ovat saaneet yksittäistapaukset, erityisesti koulusurmat ja niihin johtaneet tapahtumaketjut. 

Koska yksittäiset oppilaitokset ovat usein hallinnollisesti osa laajempaa kokonaisuutta, haasteita turvallisuusjohtamiselle aiheuttaa koordinoinnin ja asiantuntemuksen jakautuminen eri tahoille. Keskeinen ongelma oppilaitoksissa onkin, että turvallisuutta ei tarkastella kokonaisvaltaisesti ja että turvallisuustoimien toteutuksessa, resursoinnissa ja valvonnassa on puutteita. 

Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen tarkastelee oppilaitosten turvallisuutta ja riskienhallintaa tutkimustiedon ja käytännön kokemuksen pohjalta oppilaitoksen johtamisen näkökulmasta. Kirjassa on tarkasteltu systemaattisesti myös oppilaitosten turvallisuuteen liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuukysymyksiä. Kirja tarjoaa konkreettiset työkalut oppilaitosten turvallisuusjohtamiseen ja esittelee oppilaitoksille kehitetyn riskien hallintamallin. 

Palvelu yksityisellä turvallisuusalalla

2008

Paasonen Jyri

22,10 €

Oppikirjassa käsitellään asiakaspalvelua osana yksityisen turvallisuusalan toimintaa. Oppikirjan tehtävä on kaksijakoinen. Ensinnäkin sen tavoitteena on auttaa hahmottamaan yksityisen turvallisuusalan palveluita ja niiden ominaispiirteitä. Oppikirjan toisena keskeisenä tavoitteena on selvittää asiakaspalvelun merkitystä ja toisaalta olla kehittämässä palvelukulttuuria yksityiselle turvallisuusalalle.

Oppikirja on tarkoitettu erityisesti yksityisen turvallisuusalan opiskelijoille, joten siinä on huomioitu Opetushallituksen toimialaan kuuluvien tutkintojen perusteita. Oppikirja soveltuu myös alan toimijoille. He voivat oppikirjan avulla tarkastella kriittisesti omia vahvuuksiaan ja tunnistaa kehittämistä vaativia asioita.

Yksityisen turvallisuusalan sääntely – rikosoikeudellinen vastuu ja toimivaltuudet

2008

Paasonen Jyri

38,90 €

Kirjassa käsitellään yksityisen turvallisuusalan toimijoita, jotka voivat erityissäännösten nojalla käyttää julkista valtaa. Kirjassa kartoitetaan yksityistä turvallisuusalaa ja siihen liittyviä toimivaltuuksia koskevaa voimassa olevaa sääntelyä ja sen sisältöä.

Kirjassa selvitetään myös julkisen vallan käyttämisen merkitystä yksityisellä turvallisuusalalla, koska julkisen vallan käyttäminen on perinteisesti liitetty viranomaistoimintaan. Yksityisen turvallisuusalan roolin kasvaminen on hämärtänyt julkisen ja yksityisen sektorin välistä rajaa entisestään, joten kirjassa pyritään selvittämään tätä rajanvetoa. Julkisen vallan käyttämisellä voidaan puuttua rajoittavasti perusoikeuksiin, joten kirjassa tarkastellaan myös näiden perusoikeuksien merkitystä ja yksityisen turvallisuusalan rikosoikeudellista vastuuta.

Teoksessa yksityisen turvallisuusalan hajanainen sääntely on koottuna yhdeksi ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Kirja on tarkoitettu erityisesti yksityisen turvallisuusalan toimijoille, jotka joutuvat työtehtävissään olemaan selvillä sääntelyyn liittyvistä kysymyksistä. Kirja soveltuu hyvin myös turvallisuusalan opiskelijoille.

Tilauslomake

Kirjojen hinnat sisältävät arvonlisäveron. Toimituskulut lisätään tilauksen hintaan.