Blogi

Tietosuojavaltuutetun päätöksistä tutkimustuloksia

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Tietosuojavaltuutetun päätöksistä tutkimustuloksia

Meillä on käynnissä kyberrikoksiin liittyvä tutkimushanke, jossa olemme keskittyneet erityisesti kyberrikosten rangaistuskäytäntöön tuomioistuimissa vuosina 2015–2019. Olemme aiemmissa tutkimuksissa tarkastelleet tietosuojarikoksia, mutta emme tietosuojan valvontaviranomaisen päätöksiä ja antamia seuraamuksia.

Finlexissä on julkaistu tietosuojavaltuutetun päätöksiä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, rikosasioiden tietosuojalain ja henkilötietolain tulkinnasta. Tarkastelemme tutkimuksessamme näitä päätöksiä vuosilta 2018–2022. Tutkimus on julkaisuprosessissa, joten tässä yhteydessä on esitelty keskeiset tulokset päätöksien osalta.

Kaiken kaikkiaan päätöksiä oli julkaistu yhteensä 119 (taulukko 1), joista 48 päätöstä oli tietosuojavaltuutetun ratkaisemia ja 55 päätöstä apulaistietosuojavaltuutetun ratkaisemia. Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio oli puolestaan ratkaissut kymmenen tapausta. Yksi päätös oli korkeimman hallinto-oikeuden, joka koski uskonnollisen saarnaamistyön yhteydessä keräämiä henkilötietoja.

Taulukko 1. Tietosuojatapausten päätöksentekijät vuosina 2018–2022.    

Päätöksentekijä Lukumäärä
KHO 1
Apulaistietosuojavaltuutettu 55
Apulaistietosuojavaltuutettu ja seuraamuskollegio 5
Tietosuojavaltuutettu 48
Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio 10
Yhteensä 119

Tapauksista suurin osa (109 tapausta) oli päätöksiä. Joukossa oli myös esimerkiksi muutamia kannanottoja, lausuntoja ja määräyksiä (taulukko 2).

Taulukko 2. Tietosuojatapausten ratkaisut vuosina 2018–2022.    

 Ratkaisu Lukumäärä
Kannanotto 2
Lausunto 2
Määräys 2
Päätös 109
Päätös ja ohjaus 3
Muu 1
Yhteensä 119

Suurin osa päätöksistä kohdistui yrityksiin (86 tapausta). Neljätoista tapausta koski kunnan viranomaista ja kahdeksan valtion viranomaista. Tapaukset liittyivät myös usean eri toimialan toimintaan, ja niistä neljätoista kohdistui yksityisen pysäköinninvalvonnan yrityksiin, neljätoista suoramarkkinointiyrityksiin, kahdeksan julkiseen terveydenhuoltoon ja viisi hakukoneyhtiöihin sekä viisi liikennevakuutuskeskukseen. Loput tapaukset jakaantuivat tasaisesti eri toimialojen kesken ja joidenkin tapausten osalta ei voitu luotettavasti selvittää tietosuojavaltuutetun asiakirjoista, mitä organisaatiota tai yritystä päätös koski.

Hallinnollisia seuraamusmaksuja määrättiin yhteensä 2 182 800 euron edestä vuosina 2020–2022 (taulukko 3). Vuosina 2018 ja 2019 ei määrätty yhtään hallinnollista seuraamusmaksua. Suurin hallinnollinen seuraamusmaksu oli 750 000 euroa, joka kohdistui yksityiseen perintätoimistoon. Seuraamusmaksuja määrättiin yhteensä 18 tapauksessa. Maksujen keskiarvo oli 128 400 euroa.

Taulukko 3. Määrätyt hallinnolliset seuraamusmaksut vuosina 2018–2022.

Kohde Seuraamusmaksu (€) Vuosi
Posti 100 000 2020
Yritys (toimiala tuntematon) 16 000 2020
Yritys (toimiala tuntematon) 12 500 2020
Suoramarkkinointiyritys 7 000 2020
Taksiyhtiö 72 000 2020
Ammattikorkeakoulu 25 000 2021
Terveyspalveluyritys 608 000 2021
Liikennevakuutuskeskus 52 000 2021
Matkailualan yritys 6 500 2021
Terveyspalveluyritys 5 000 2021
Yksityinen pysäköinninvalvontayritys 75 000 2021
Lehden kustantaja 8 500 2021
Suoramarkkinointiyritys 8 300 2022
Lehdet ja uutispalvelut 85 000 2022
Laivayhtiö 230 000 2022
Terveyspalveluyritys 122 000 2022
Yksityinen perintätoimisto 750 000 2022
Yhteensä 2 182 800  

Päätöksissä oli myös useita turvallisuustekniikkaan liittyneitä tapauksia. Esimerkiksi tietosuojavaltuutetun antamassa päätöksessä 26.05.2020 käsiteltiin taksialan yrityksen kameravalvonnan lainmukaisuutta ja tietojen minimoinnin näkökulmaa.

Päätöksessä arvioitiin sijaintitietojen, äänitietojen ja kameravalvontavideon tietojen keräämisen perusteita ja tietojen keräämisen minimoinnin tarvetta sekä tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia ja profilointia. Osa autoista keräsi sekä ääntä että kuvaa. Tietojen keräämistä yritettiin oikeuttaa turvallisuussyiden perusteella. Rekisteripitäjällä oli ollut noin neljä miljoonaa asiakasta ja yli 2 000 taksiautoa.

Apulaistietosuojavaltuutettu ja seuraamuskollegio antoivat taksialan yritykselle 72 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun puutteista kameravalvonnan tasapainotestin tekemisessä, äänen keräämisen osalta tehtävän minimointiperiaatteen laiminlyömisestä, tietojenkäsittelyn avoimuuden laiminlyömisestä, kaikkien tietojenkäsittelijöiden määrittelyn laiminlyömisestä, tietojenkäsittelyn vaikutusten arvioinnin puutteellisuudesta ja siitä, että tietoselosteet eivät vastanneet tietojenkäsittelyn kokonaiskuvaa.

Johtopäätöksiä

Tietosuojavaltuutetun antamista päätöksistä merkittävä osa koski yrityksiä. Yksittäisiä julkista sektoria koskeneita päätöksiä oli myös eri organisaatioihin liittyen. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon tietosuojassa oli puutteita, ja yhdessä päätöksessä tehtiin hallinnollista seuraamusmaksun määräämisharkintaa, mutta tietosuojalaki ei mahdollista hallinnollisen seuraamuksen määräämistä julkiselle toimijalle.

Suomessa tulisi seurata aktiivisesti muiden EU:n jäsenvaltioiden tietosuojan valvontaviranomaisten päätöksiä ja linjanvetoja, koska kyberrikollisuus on hyvin kansainvälistä. Kyberrikollisuus on merkittävä haaste koko rikosoikeusjärjestelmälle.

Kyberturvallisuuden kannalta kontrollien tehokkuudella ja organisaatioiden riskienhallinnan sekä sääntelyn toimivuudella on merkitystä, jotta voidaan suojata tehokkaasti henkilötietoja. Kyberrikoksella voidaankin vahingoittaa laajasti yhteiskuntaa.

Tämän takia olisi tärkeää tehdä jatkossa vertailevaa tutkimusta tietosuojan valvontaviranomaisten välillä eri valtioissa ja tutkia myös hallinnollisen seuraamusjärjestelmän hyötyjä tietosuojan sekä kyberturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta.

Sotilaallinen huoltovarmuus

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Sotilaallinen huoltovarmuus

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Sotilaallinen huoltovarmuus tarkoittaa alakäsitteenä huoltovarmuustoimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan erityisesti maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä tuotantoa, tuotantokykyä, palveluja ja infrastruktuuria. Sotilaallinen huoltovarmuus kytkeytyy erottamattomasti lähes kaikilla yhteiskunnan alueilla tehtävään huoltovarmuustyöhön. Esimerkkinä voidaan todeta, että Puolustusvoimat osallistuu kaikkien huoltovarmuusorganisaatiossa toimivien sektorien ja poolien työhön.

Sotilaallisella huoltovarmuudella turvataan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien toimintakyky kaikissa oloissa. Sodan ajan puolustuskyky perustuu suurelta osin muualta yhteiskunnasta saataviin resursseihin. Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää, että sotilaallinen varautuminen ja siviiliyhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen yhteensovitetaan sekä yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen ja muiden huoltovarmuustoimijoiden kanssa tiivistetään.

Huoltovarmuutta koskevat säännökset

Keskeisimmät huoltovarmuutta koskevat säännökset ovat laissa huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992, huoltovarmuuslaki) ja valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018, huoltovarmuuspäätös).

Huoltovarmuuslain tarkoituksena on 1 §:n mukaan poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät. Huoltovarmuustyön lainsäädännöllinen perusta määritetään huoltovarmuuslaissa.

Huoltovarmuuslain painopiste on ennakoivissa toimenpiteissä. Laki kohdistaa velvoitteita vain viranomaisille, mutta rakentaa yhteistyöpuitteet viranomaisten ja elinkeinoelämän välille. Valtion varmuusvarastoja pidetään väestön toimeentulolle, elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle sekä huoltovarmuutta koskevien Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kannalta välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista.

Varastojen käyttöönotosta päättää huoltovarmuuslain 3 §:n nojalla valtioneuvosto. Varmuusvarastointi on yksi keskeisimmistä huoltovarmuuden turvaamiskeinoista. Se edellyttää huomattavaa taloudellista panostusta. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista säätää laissa, mihin tarkoitukseen varmuusvarastoja voidaan perustaa ja ylläpitää.

Alun alkaen huoltovarmuus on pitkälti perustunut omavaraisuuteen, mutta säänneltyjen markkinoiden avautuminen ja kilpailun kiristyminen yli rajojen ovat kuitenkin vähentäneet mahdollisuuksia pitää yllä kansallisia varaosa- ja muita varastoja. Näin ollen yhteiskunta on yhä riippuvaisempi ulkomaisista tavaroiden ja palveluiden toimittajista.

Markkinavoimien ja globalisaation vaikutuksesta mahdollisuudet turvata huoltovarmuus kansallisin toimenpitein ovat huomattavasti heikentyneet. Tämän vuoksi Suomen on pitänyt alkaa hyödyntämään EU:n ja sen jäsenmaiden voimavaroja ja lisätä muuta kansainvälistä yhteistyötä.

Näkökulmaa avarrettu

Perinteisesti huoltovarmuussäädökset ovat tähdänneet välttämättömien toimintojen turvaamiseen poikkeusoloissa. Vasta 2000-luvulla näkökulmaa on määrätietoisesti avarrettu poikkeusoloista kattamaan myös normaaliolojen häiriötilanteita. Tämä huoltovarmuuden käsitteen laajentaminen on periaatteellisesti merkittävä muutos.

Käsitteen ja lain soveltamisalan piiriin kuuluvat nykyisin poikkeusolojen rinnalla myös normaaliolojen vakavat häiriöt. Tämän lisäksi laissa nykyisin oleva huoltovarmuuden määritelmä korostaa kriittisten teknisten järjestelmien toimivuutta.

Lainsäädännöllinen muutos on perusteltua muuttuneiden uhkakuvien vuoksi, jolloin huoltovarmuuden varautumistoimenpiteiden kohdistuessa vakavimpien häiriötilanteiden varalle, toimenpiteet tukevat yhteiskunnan järjestelmien luotettavuutta myös normaalioloissa. Vakavilla häiriöillä tarkoitetaan erityisesti kriittisten järjestelmien, kuten voimahuollon ja tietojärjestelmien merkittäviä toimintahäiriöitä.

Modernissa, verkottuneessa yhteiskunnassa normaaliolojen varautumisella saavutetaan parhaiten valmius myös ankarien kriisien varalle. Osa varautumisesta, kuten sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja järjestelmien ylläpito on tarkoitettu erityisesti poikkeusolojen varalle.

Huoltovarmuustyön tavoitteet

Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä määritellään huoltovarmuustyön tavoitteet. Päätöksen mukaan huoltovarmuus on osa yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Sotilaallisen huoltovarmuuden eli Puolustusvoimien sodanaikaisen toimintakyvyn turvaamisen kansallisesta tavoitteesta päätöksessä todetaan, että suorituskyvyt perustuvat suurelta osin muulta yhteiskunnalta ja elinkeinoelämältä saataviin resursseihin.

Tämä edellyttää sotilaallisen ja siviiliyhteiskunnan varautumisen yhteensovittamista, laaja-alaista kansallista osaamispohjaa, koko yhteiskunnan järjestelmien toimivuutta sekä kilpailukykyistä ja osaavaa suomalaista puolustus- ja turvallisuusteollisuutta.

Ulkoisen toimintaympäristön muutos edellyttää nopeampaa reagointia, mikä korostaa ennalta tehtyjen varautumistoimien merkitystä. Vakavimmat poikkeusolot on kyettävä hoitamaan kansallisin toimenpitein. Maanpuolustuksessa käytettävät tekniset ratkaisut perustuvat useisiin eri teknologioihin, mikä asettaa kriittisiä vaatimuksia osaamisen hallinnalle.

Kotimaisen teknologiaosaamisen merkitys

Kotimaisella teknologiaosaamisella sekä tuotanto- ja palvelutoiminnalla on merkittävä vaikutus puolustusjärjestelmän kokonaistoimintaan sekä sotilaalliseen huoltovarmuuteen. Sotilaalliselle huoltovarmuudelle kriittisiä suorituskykyalueita ovat muun muassa johtaminen, verkostotoiminta, tiedustelu ja valvonta.

Näiden osalta valtioneuvosto varmistaa, että Suomessa säilyy tarvittava teknologinen koulutus ja osaaminen, järjestelmien elinjakson hallinta, tuotanto, tutkimus ja kehitys, suunnittelu, integraatio-, huolto-, ylläpito- sekä kriisiajan vauriokorjauskyky. Puolustusvoimat ylläpitää näihin liittyvien kriittisten teknologioiden luetteloa.

Valtion roolista valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että se ylläpitää ja tukee keskeisiin kansallisiin turvallisuusetuihin liittyvää kriittistä puolustusteollisuutta ja sen osaamista sekä palvelutuotantoa tarvittavin toimenpitein. Julkisen ja yksityisen sektorin henkilöstöön panostetaan niin, että se olisi ammattitaitoista myös maanpuolustuksen tarpeet huomioon ottaen.

Puolustushallinto ylläpitää valtioneuvoston päätöksen mukaan yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tärkeimpien sodan ajan kulutusmateriaalien, kuten ruutien ja ampumatarvikkeiden tuotantokapasiteettia sekä välttämättömiä maanpuolustusta tukevia varmuusvarastoja. Puolustushallinto kehittää kriittisen puolustusmateriaalin ja järjestelmien elinjakson hallintaa hyödyntäen kumppanuusjärjestelyjä.

Puolustusvoimien hankinnoissa varmistetaan huoltovarmuuden turvaaminen järjestelmien koko elinjakson ajan. Elinjakson hallinnan avulla hankittavan materiaalin ylläpito- ja huoltovarmuusvaatimukset määritellään riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta mahdolliset kotimaassa toimivaan teollisuuteen kohdistuvat osaamisvaatimukset voidaan tunnistaa.

Maanpuolustuksen kannalta keskeisen materiaalin saatavuus sekä Puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta kriittisten järjestelmien integraatio-, ylläpito- ja huoltokyky tulee olla käytettävissä myös poikkeusoloissa riittävässä laajuudessa ja tarvittavalla nopeudella. Kaikkein kriittisimpien järjestelmien itsenäinen käyttö tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuusyhteistyö

Valtioneuvosto vaikuttaa EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan siten, että sen toimet turvaavat yhdessä kansallisten toimien kanssa riittävän sotilaallisen huoltovarmuuden. Asteittain etenevässä alan yhteistyössä painottuvat poliittiset sitoumukset, joita puolustushallinto pyrkii kehittämään konkreettisempaan suuntaan.

Puolustushallinto edistää kahden- ja monenvälistä huoltovarmuusyhteistyötä sotilaallisten suorituskykyjen yhteisen kehittämisen, jakamisen ja käytön mahdollistamiseksi. Pohjoismaisessa yhteistyössä (esim. Nordefco) korostuvat erityisesti ampumatarvikelogistiikka ja -tuotanto sekä puolustusmateriaalin ylläpito ja varastointi. Keskeistä on myös yhteistyö EU:n ja Naton kanssa.

Suomella on kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuinen, hyvin toimiva huoltovarmuusjärjestelmä. Vaikka Suomen huoltovarmuuden toimintamalli on luotu vastaamaan nimenomaan vakaviin yhteiskunnan häiriötilanteisiin, muuttuneessa toimintaympäristössä on myös arvioitava Suomen varautumisen kokonaistason riittävyyttä.

Suomella on oltava riittävä varautumisen taso ja mahdollisuuksien rajoissa myös tarvittava omavaraisuus kaikkein välttämättömimpien hyödykkeiden osalta. Huoltovarmuusjärjestelmän lähtökohtia ovat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuva verkostomalli, kunkin hallinnonalan vastuu sektorinsa huoltovarmuudesta sekä huoltovarmuusorganisaation tehtävien ja resurssien määrittäminen yhteiskunnan kulloistenkin tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälinen toimintaympäristö muuttunut

Huoltovarmuuden kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä. Pohjoismainen huoltovarmuusyhteistyö on tiivistynyt, ja EU:ssa on meneillään useita hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa unionin kriisinsietokykyä. Suomi kehittää kansainvälisen pelastustoiminnan valmiuksia pelastuspalvelumekanismin puitteissa ja valmistelee osallistumista EU-tason strategiseen varmuusvarastointijärjestelmään.

Suomi on osallistunut aktiivisesti Naton siviilivalmius- ja resilienssitoimintaan kumppanuusyhteistyön alusta lähtien. Naton rauhankumppanuustoiminta alkoi jo vuonna 1994. Siihen osallistuivat lähes kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) jäsenet. Rauhankumppanuustoimintaan on kuulunut sotilaallisen ja poliittisen yhteistyön lisäksi siviilisektoreiden valmiuden ja infrastruktuurin toimivuuden edistäminen, kuten kriittisen energia- ja tietoinfrastruktuurin suojaaminen.

Yhteistyöllä pyritään lisäämään ennakoitavuutta ja vakautta, ja yhteistyö tukee osaltaan Suomea omien varautumisjärjestelyjen sekä tarvittavien kehittämistoimien arvioimisessa. Naton siviilivalmiustoiminnan tarkoitus on vahvistaa liittokunnan kriisinsietokykyä ja siviilitoimijoiden tukea puolustukselle. Naton perussopimuksen kahdeksas artikla on huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä, sillä se estää Naton jäsenmaita tekemästä sellaisia sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa, jotka menevät jäsenyyden asettamien velvoitteiden edelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut toimintaympäristöä äkillisesti sotilaallisen huoltovarmuuden alalla. Jo sitä ennen komponenttien, raaka-aineiden ja varaosien toimitusajat olivat pidentyneet, hinnat nousseet ja tiettyjen kriittisten raaka-aineiden sekä kuljetuskapasiteetin saatavuus heikentynyt koronapandemian ja sen aiheuttaman maailmanmarkkinoiden muutoksen vuoksi.

Puolustusvoimien nykyistä materiaalista valmiutta voidaan parantaa nopeasti investoimalla kriittisen materiaalin täydennyksiin varastomäärien kasvattamiseksi sekä varmistamalla varastossa olevan kaluston ja materiaalin käyttövarmuus. Kriittisen materiaalin tuotanto ja ylläpito turvataan investoimalla tuotantolaitoksiin ja varmistamalla teollisuuden henkilöstön osaamisen säilyminen ja kehittäminen.

Venäjän hyökkäys on korostanut kansallisen omavaraisuuden lisäksi kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Kansainvälisestä yhteistyöstä huolimatta Puolustusvoimien toimintakyky on kuitenkin aina turvattava riittävin kansallisin toimenpitein.

Työturvallisuuslaki uudistuu – työnantajan velvoitteisiin muutoksia

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Työturvallisuuslaki uudistuu – työnantajan velvoitteisiin muutoksia

Työturvallisuuslaki muuttuu 1.6.2023. Uudella työturvallisuuslain muuttamisesta annetulla lailla (222/2023) pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

Uudistus liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla.Tämä puolestaan edellyttää ikääntyvien lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille ja työurien pidentämistä. Lakimuutoksen pääasiallisena tavoitteena onkin edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaistatyöelämästä poistumista.

Lakimuutoksen tavoitteena on 1) varmistaa, että työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtimiseksi toteutetaan työntekijän edellytysten mukaisia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, 2) ennalta ehkäistä ikääntymiseen liittyviä työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja, 3) korostaa, että työn vaarojen arvioinnissa huomioon otettavat työn kuormitustekijät voivat olla sekä fyysisiä että psykososiaalisia, 4) selkeyttää raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä ja imettäviä työntekijöitä koskevaa sääntelyä sekä mahdollistaa heitä koskevien tarkentavien säännösten antaminen.

Työnantajan on jatkossa otettava huomioon yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimenpiteiden lisäksi tarvittaessa työntekijää koskevat yksilölliset työsuojelutoimenpiteet (8 §)

Työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen tehtävien muutosten myötä työnantajan tulee jatkossa erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Tällä lisäyksellä ja täsmennyksellä on haluttu selkeyttää huolehtimisvelvoitteen sisältöä siten, että työnantajanvelvollisuutena on jatkossa toteuttaa yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimenpiteiden lisäksi tarvittaessa myös yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Työnantajan tulisikin ottaa huomioon, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat myös vaihdella työuran eri vaiheissa.

Työnantajan velvollisuus toteuttaa yksilöllisiä toimenpiteitä koskee työntekijöitä, joihin liittyy jokin turvallisuuden jaterveellisyyden kannalta merkityksellinen henkilökohtainen edellytys, kuten työntekijän puutteellinen kielitaito tai ikä.

Yksilöllisillä toimenpiteillä tarkoitetaan puolestaan työntekijöiden edellytysten mukaisia työsuojelutoimenpiteitä sekä työn ja työolosuhteiden mukauttamista vastaamaan työntekijän edellytyksiä. Työnantajan tulee siten ottaa huomioon mahdollisuus sopeuttaa työ työntekijän edellytyksiin, missä voi hyödyntää esimerkiksi työterveyshuollon toimenpide-ehdotuksia.

Työnantajan on tarkkailtava jatkuvasti myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä (8 §)

Työnantajan yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen on tehty myös lisäys, jonka perusteella työnantajan on työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden jatkuvan tarkkailun lisäksi jatkossa tarkkailtava työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tällä tarkkailulla on myös yhteys edellä mainittuun uudistukseen.

Lisäyksen tarkoituksena on varmistaa, että riittävän ajoissa havaitaan, jos yleiset työolosuhteiden parantamiseksitoteutetut toimenpiteet eivät ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Tarkkailun tuloksena työnantaja voi huomata muun muassa puutteita työntekijän opetuksessa ja ohjauksessa. Näin voidaan huomata myös esimerkiksi tarve järjestää työ tai työolosuhteet työntekijän henkilökohtaisten edellytysten mukaiseksi.

Laissa ei kuitenkaan mainita sitä, miten työnantajan tulee järjestää työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden tarkkailu.Lakiuudistuksen esitöissä on todettu, että käytännössä menettelytavoista ja vastuista on usein sovittu työpaikan varhaisentuen toimintamallissa.

Työnantajan on työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa otettava huomioon työntekijän ikääntyminen sekä työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät (10 §)

Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tulee työnantajan jatkossa ottaa huomioon työntekijän iän, sukupuolen, ammattitaidon ja muiden henkilökohtaisten edellytysten lisäksi ikääntyminen. Ikääntymisellä ei tarkoiteta tiettyä ikää, vaan vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvia toimintakyvyn muutoksia. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita muutokset lihasten suorituskyvyssä, hengityselimistössä, motoriikassa ja aistitoiminnoissa.

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa eri ikäisiin työntekijöihin liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistaminen sekä työuran kaikkien vaiheiden huomioiminen paremmin vaarojen arvioinnissa. Huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi puutteellinen valaistus, fyysisesti raskas työ, pitkät työajat, vuorotyö tai työn digitalisoitumisen aiheuttamat osaamisvaatimukset.

Lisäksi jatkossa työnantajan tulee työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa ottaa huomioon pelkkien työn kuormitustekijöiden sijaan työn fyysiset kuormitustekijät sekä työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät.

Muutoksella täsmennetään ja selkeytetään työn kuormitustekijöitä sekä korostetaan sekä fyysisten että psykososiaalisten työolosuhteiden huomioimista työn kuormitustekijöitä tunnistettaessa. Työn fyysisiä kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi polvillaan tai kyykyssä työskentely, käsin tehtävät raskaat nostot ja pitkäaikainen istuminen.

Työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä kuormitustekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi työn yksitoikkoisuus, liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, monen asian tekeminen samaan aikaan,vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä työaikaan nähden ja toistuvat tietoteknisiin työvälineisiin liittyvät epäkohdat, häiriöt ja vaatimukset sekä epäkohdat työyhteisön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Työnantajan tulisikin työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa tunnistaa terveydelle haitalliset työn kuormitustekijät ja, jos niitä ei voi poistaa, arvioida niiden terveydellinen merkitys. Tässä työnantaja voi hyödyntääesimerkiksi työterveyshuollon asiantuntemusta. Samaa asiantuntemusta voi hyödyntää myös työn voimavaratekijöiden vaikutusten selvittämisessä esimerkiksi työterveyshuollon työpaikkaselvityksen muodossa.

Työn kuormitustekijöiden terveysvaaran arviointi edellyttääkin käytännössä myös työssä tai työympäristössä olevien työntekijöiden terveyttä edistävien tekijöiden selvittämistä. Voimavaratekijöitä voivat olla esimerkiksi työyhteisön tai esihenkilön tuki.

Erityistä varaa aiheuttavan työn raskautta koskeva työnantajan velvoite selkeytyy (11 §)

Erityistä varaa aiheuttavaa työtä ja raskautta koskeva työnantajan velvoite muuttuu selkeämmäksi. Jatkossa velvoite on 11 §:ssä seuraava: ”Jos työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa raskaana olevalle, äskettäin synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle, työnantajan on ryhdyttävä tarvittaviin torjuntatoimenpiteisiin. Jos erityistä vaaraa ei voida poistaa, työnantajan on pyrittävä siirtämään työntekijä tälle sopiviin työtehtäviin ajaksi, jolloin työstä tai työolosuhteista saattaa aiheutua erityistä vaaraa.”

Jatkossa velvoitteessa on ilmaistu selkeästi, että raskaana olevan työntekijän lisäksi äskettäin synnyttänyt ja imettävätyöntekijä kuuluvat velvoitteen piiriin. Muutoksen tarkoituksena on myös ilmaista selkeämmin, että työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin ei ole työnantajan ainoa keino puuttua vaaraa aiheuttaviin tekijöihin, vaan työnantajan käytettävissä on myös muita toimenpiteitä vaarojen torjumiseksi.

Työstä tai työolosuhteista raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle aiheutuvaa vaaraa ei laissa tarkemmin yksilöidä, vaan asia selvitetään työn vaarojen arvioinnissa. Esimerkiksi lisääntymisterveysasetuksesta saa tarkempaa tietoa lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä, vaaraa aiheuttavien tekijöiden korvaamisesta ja raskaudensuojelusta.

Erityistä varaa aiheuttavaa työtä koskevassa velvoitteessa on jatkossa mainittu myös asetuksenantovaltuus, jonkanojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan jatkossa antaa tarkempia säännöksiä raskaana olevalle, äskettäin synnyttäneelle tai imettävälle työntekijälle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja niiden tunnistamisesta, altistuksen luonteesta, vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista, tiedottamisesta, ilmoittamisesta sekä torjuntatoimenpiteistä.

Työntekijälle annettavassa opetuksessa ja ohjauksessa on otettava huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten ikääntyminen (14 §)

Työnantajan on työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta koskien otettava jatkossa huomioon työntekijän ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen lisäksi muut henkilökohtaiset edellytykset. Muutoksen tarkoituksena on täsmentää oikeustilaa, sillä työnantajalta voidaan jo nykyisin edellyttää, että yksilölliset erot otetaan huomioon opetuksessa ja ohjauksessa huolehtimisvelvoitteen perusteella.

Muita henkilökohtaisia edellytyksiä ei ole yksilöity, vaan niitä mainitaan esimerkkeinä työn vaarojen selvittämistä jaarviointia koskevassa lain 10 §:ssä. Näitä ovat esimerkiksi työntekijän nuori ikä, ikääntyminen, kielitaito ja osatyökykyisen työntekijän yksilölliset rajoitteet tai tarpeet.

Muutoksen tarkoituksena myös korostaa vanhenemisen myötä ihmisessä tapahtuvien muutoksien huomioon ottamista opetusta ja ohjausta annettaessa. Lisäksi työnantajan tulee ottaa huomioon ikääntymisen myötä syntyvät oppimiseen liittyvät erityispiirteet. Työnantaja voi esimerkiksi digitaalisten työvälineiden muutostilanteissa huomioida oppimisen edellyttämän ajan tai täydentää annettua opetusta ja ohjausta.

Rangaistusaikaisen rikollisuuden ehkäiseminen ja vankilaturvallisuuden kehittäminen Suomessa

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Rangaistusaikaisen rikollisuuden ehkäiseminen ja vankilaturvallisuuden kehittäminen Suomessa

Rikosseuraamuslaitos on rahoittanut Vaasan yliopiston tutkimus- ja kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena oli selvittää vankilarikollisuutta ilmiönä sekä löytää keinoja vankilarikollisuuden ennalta ehkäisemiseen ja siten parantaa vankilaturvallisuutta sekä vankien kuntoutusolosuhteita ja oikeusturvaa. Hankkeen toisena tavoitteena oli tunnistaa ja kehittää erityisesti turvallisuuden ja kuntoutuksen sekä kuntoutusedellytysten välisiä tekijöitä.

Hankkeen tehtävät jakautuivat myös kahteen vaiheeseen. Hankkeen ensimmäinen vaihe oli tutkimuksellinen. Siinä tehtiin aluksi aiheen kansainvälinen kirjallisuuskatsaus. Tämän jälkeen tarkasteltiin Pohjoismaiden tilannetta. Sitten tehtiin empiirisen aineiston analysointi, jossa käytettiin monipuolista ja laaja-alaista aineistoa. Tämän pohjalta tehtiin yhteensä kymmenen tutkimusaiheeseen liittyvää artikkelia, joista osa on julkaistu viime vuonna ja osa julkaistaan tämän vuoden aikana. Linkit julkaistuihin artikkeleihin on blogin lopussa.

Hankkeen toisessa vaiheessa puolestaan laadittiin tutkimustuloksien pohjalta kehittämistoimenpiteitä Riihimäen vankilaan yhdessä henkilöstön kanssa. Lisäksi tehtiin kyselytutkimukset sekä vangeille että henkilöstölle. Hankkeen loppuraportti on julkaistu yliopiston julkaisusarjassa. Tässä blogissa tarkastellaan hankkeen keskeisiä tuloksia.

Vankilaturvallisuus heikentynyt

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvien vankien (JR-vanki) määrä on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sen myötä vankiloiden turvallisuus on heikentynyt. Haasteet eivät näytä helpottavan lähitulevaisuudessa, koska on odotettavissa, että JR-vankien määrä tulee lisääntymään. Lisäksi katujengeihin kuuluvien vankien määrä on lisääntynyt viime aikoina. Mitä enemmän esitutkintaviranomaiset kohdistavat toimia JR-ryhmiin, sitä enemmän se näkyy vankipopulaatiossa.

Suomen vankiloissa on tällä hetkellä noin 200 järjestäytyneisiin JR-ryhmiin kuuluvaa vankia tai tutkintavankia. Järjestäytynyt rikollisuus erityisryhmänä asettaa merkittäviä haasteita Rikosseuraamuslaitoksen toiminnalle rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa. Viime vuosien aikana erityisesti henkilöstöön kohdistuva uhka ja väkivalta ovat lisääntyneet. Myös JR-ryhmien muihin vankeihin kohdistama uhka, painostus ja väkivalta ovat lisääntyneet.

Sinänsä pienellä vankiryhmällä on suuri merkitys vankeuslain asettamien tavoitteiden toteutumiselle. Tämä näkyy erityisesti ylimpien laillisuusvalvojien vankiloihin tekemillä tarkastuksilla: mitä enemmän tietyssä vankilassa on JR-vankeja, sitä enemmän on havaittu ongelmia. Piilorikollisuudella on merkittävä rooli ylipäätään rikollisuudessa, mutta vankilarikollisuudessa se korostuu, koska vankilakulttuurissa pätee voimakkaasti ns. vaikenemisen laki. Tämä käy ilmi myös poliisin esitutkintaan päätyneistä vankien välisistä väkivaltatapauksista.

Tuomioistuimissa käsitellyt tapaukset (esim. Turun hovioikeuden tuomio 21/106505 ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 20/109664) kuvastavat hyvin, kuinka JR-ryhmät käyttävät vankeusaikaa ja vankiloita systemaattisesti huumausainekaupan harjoittamiseen.  Huumausainekauppa vaikuttaa hyvin negatiivisesti vankilaturvallisuuteen. Lisäksi pidetään velkalistoja ja peritään velkoja väkivaltaisesti.

Vankilassa on myös vankeja, jotka pyrkivät irtaantumaan päihteistä ja rikollisuudesta. Käytännössä kuka tahansa poistumisluvan saanut vanki tai valvomattomaan tapaamiseen luvan saanut henkilö on alttiina huumausaineiden salakuljetukseen painostamiselle. Vankien omaisia on myös lähestytty vankilan ulkopuolella ja heitä on painostettu huumausaineiden salakuljetukseen. Salakuljetuksesta kieltäytymisen seurauksena on uhattu käyttää väkivaltaa kyseistä vankia kohtaan.

Päihdetyö on yksi tärkeimmistä keinoista uusintarikollisuuden vähentämisessä ja pyrittäessä edistämään vankien sijoittumista yhteiskuntaan. Toisaalta vieroittautuminen on vaikeaa, jos samalla selliosastolla käytetään päihteitä. Parhaatkaan kuntoutusohjelmat tai kattavasti tehdyt rangaistusajan suunnitelmat eivät toimi, mikäli olosuhteet vankiloissa eivät ole niiden toteutumiselle suotuisat. Näin ollen vankiloiden turvallisuus ja rikollisen toiminnan ehkäiseminen luovat perustan vankeuslain asettamille tavoitteille rikollisesta elämäntavasta irtautumiseen ja päihteistä vieroittautumiseen.

Vankiloihin liittyvästä tutkimuksesta

Vankilaturvallisuuteen ja vankeusaikaiseen rikollisuuteen liittyvä tutkimus on ollut Suomessa aiemmin hyvin vähäistä. Kansainvälinen tutkimus on tähän saakka keskittynyt lähinnä Pohjois-Amerikkaan, ja tutkimukset ovat olleet pääasiassa sosiologisia sekä vankilakulttuuriin keskittyviä, mutta niissä on myös tutkittu vankilaväkivaltaa.

Kansainvälisestä tutkimuksesta voidaan yhteenvetona todeta, että vankilaväkivallan tutkimuksessa on keskitytty aiemmin siihen, miten vangin henkilökohtaiset ominaisuudet ja vankeusaikaa edeltävä elämäntilanne vaikuttavat vankeusaikaiseen käyttäytymiseen. Tähänastinen tutkimus on ollut tärkeää, mutta suosituimmat tutkijoiden edelleen hyväksymät teoriat ovat syntyneet pääasiassa 1900-luvun puolivälissä ja näin vanhentuneet, vaikka nämä ovat edelleen sovellettavissa.

Vankiloiden kuntoutus- ja työtoimintaan liittyen on Suomessa puolestaan tehty vähän enemmän tutkimusta, kun systemaattista ohjelmatoimintaa on järjestetty vankiloissa noin 20 vuoden ajan. Ohjelmatoiminnan tärkeimpänä tavoitteena onkin edistää rikoksetonta elämäntapaa ja vähentää vapautumisen jälkeistä uusintarikollisuutta. Vangeista keskimäärin 55 prosenttia osallistuu arkipäivisin erilaisiin toimintoihin.

Tyni ja Aaltonen (2021) ovat tehneet tutkimuksen, jossa he ovat tarkastelleet ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta. Tutkimustuloksien mukaan ohjelmatoiminnan osalta ei ole selvää näyttöä yhdenkään ohjelman uusintarikollisuusvaikutuksista. Merkittävä osa ohjelmia suorittaneista syyllistyy uusiin rikoksiin ja palaa takaisin vankilaan. Tutkimuksessa havaittiin myös puutteita ohjelmien toteutuksessa ja niitä koskevien järjestelmäkirjausten saatavuudessa sekä luotettavuudessa.

Vastaavasti Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuustilastot eivät ole kovin luotettavat. Esimerkiksi vankilan henkilöstölle tehdyn kyselyn tulosten perusteella henkilöstö kohtaa huomattavasti enemmän väkivaltaa kuin tilastoista voisi päätellä. Tilastojen epäluotettavuuteen viittaa myös vertailu Ruotsin, Norjan ja Tanskan vastaaviin tilastoihin, joissa vankien välisiä väkivaltatapauksia ja henkilöstöön kohdistuvia väkivalta- tai uhkatilanteita raportoidaan monikertainen määrä Suomeen verrattuna. Tämän takia tilastointia tulisi kehittää, jotta riskitekijöitä voitaisiin tunnistaa paremmin ja väkivaltatilanteita ennalta ehkäistä tehokkaammin.

Toteutuvatko vankeuslain tavoitteet ja miten lainsäädäntöä tulisi kehittää?

Vankeuslain täytäntöönpanon yhtenä tavoitteena on estää rikosten tekeminen rangaistusaikana. JR-ryhmät käyttävät rangaistusaikaa ja vankiloita systemaattisesti rikollisen toiminnan harjoittamiseen. Vankeuslaissa on valvontatyön osalta säädetty toimivaltuuksista turvallisuuden ylläpitämiseksi, laitosjärjestyksen varmistamiseksi ja järjestysrikkomusten sekä rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Suomessa Rikosseuraamuslaitoksen pitäisi selkeästi luokitella vankilat ja vangit, kuten myös kansainväliset vankeinhoidon vähimmäissäännöt edellyttävät ja muissa Pohjoismaissa on tehty. Tämä helpottaisi vankien sijoittelua, kun vankiloilla olisi selkeämmät roolit, jolloin voitaisiin paremmin arvioida sijoittelussa riskitekijöitä ja vangin tarpeita osana rangaistusajan suunnitelmaa.

Korkeamman turvaluokituksen vankiloihin voisi sijoittaa JR-vankeja ja muita ammattirikollisia, jolloin resursseja ja turvallisuusjärjestelyitä voisi mitoittaa luokittelun mukaisesti. Näin voitaisiin myös hyödyntää nykyteknologiaa tehokkaammin, kuten muissa Pohjoismaissa tehdään. Korkean turvallisuustason vankiloissa tulisi ottaa käyttöön vartaloskannerit, haalarikamerat, laitteet luvattomien matkapuhelimien ja dronejen havaitsemiseen sekä estämiseen. Vankilan muutkin toiminnot ja päiväjärjestykset voitaisiin määritellä yhteismitallisiksi luokituksen mukaisesti, jolloin myös vankien yhdenvertainen kohtelu toteutuisi nykyistä paremmin. Tämä parantaisi myös henkilöstön työturvallisuutta.

Vankeuslaki muodostaa vangin yhteydenpidon valvonnan osalta pullonkaulan. Tällä hetkellä sääntely on samaa avolaitosten ja suljettujen vankiloiden tehostetun valvontaosastojen osalta. Varmuusosastojen määrä, sijainnit sekä sijoittamisen edellytykset mahdollistavat tehokkaan yhteydenpidon valvonnan vain hyvin pienen vankimäärän osalta. Tätä ei voida pitää riittävänä, kun huomioidaan esimerkiksi JR-vankien määrä. Yhteydenpidon valvontaa koskevaa sääntelyä tulisikin muuttaa kolmiportaiseksi, kuten Norjassa.

Turvallisuustietorekisteriin tulisi pystyä tallentamaan kattavammin tietoja myös muista kuin vangeista tai tutkintavangeista. Esimerkkinä voidaan mainita ehdonalaisvalvonnassa olevia tai vankilaan tulevia koskeva yhdyskuntaseuraamustoimistossa hankittu vihjetieto. Rikosseuraamuslaitoksessa tulisi toimia myös vangin tuntomerkkien ottamisen ja tallentamisen osalta samalla tavalla kuin poliisissa. Tällöin erityisesti vangin tatuoinnit tulisi valokuvata kattavasti ja tallentaa kuvat rekisteriin.

Rikosseuraamuslaitoksen uudistukset ja mallia muista Pohjoismaista

Rikosseuraamuslaitoksen viime vuoden organisaatiouudistus ja Roti-asiakastietojärjestelmä ovat saaneet voimakasta kritiikkiä. Lisäksi viime vuonna neljässä vankilassa otettiin käyttöön tehostetun valvonnan osastoja, joilla on pyritty puuttumaan vankiloiden heikentyneeseen turvallisuuteen. Osastoille ei ole kuitenkaan lisätty toimivaltuuksia tai resursseja tehokkaamman valvonnan suorittamiseen. Tehostetun valvonnan osastoille sijoittaminen on myös aiheuttanut kanteluita vangeilta, koska Suomessa ei ole vankien luokittelua tehty, kuten muissa Pohjoismaissa.

Rikosseuraamuslaitoksen resurssit ovat hyvin rajalliset, mikä näkyy päivittäin vankilaturvallisuudessa ja valvontahenkilöstön lukumäärässä sekä henkilöstön työhyvinvoinnissa. Kuntoutusohjelmien vaikutukset ovat olleet myös heikkoja. Niukkoja resursseja olisi syytä käyttää tehokkaasti toimenpiteisiin, joilla voidaan vaikuttaa vankilaturvallisuuteen ja todistetusti torjua rangaistusaikaista rikollisuutta sekä kuntouttaa vankeja.

Hankkeessa Riihimäen vankilassa tehdyt kehittämistoimenpiteet osoittavat, että hyvällä johtamisella, riskienhallinnalla ja henkilöstön osallistamisella voidaan kehittää toimintaa ja saada aikaiseksi merkittäviä tuloksia. Riihimäen vankilan toimintatavat ja työkalut tulisi ottaa käyttöön valtakunnallisesti koko Rikosseuraamuslaitoksessa, jolloin toimintatavat saataisiin yhdenmukaistettua.

Ylipäätään Suomessa tulisi seurata aktiivisesti muiden Pohjoismaiden tilannetta ja hyväksi todettuja käytäntöjä sekä pyrkiä käymään laajemmin keskustelua Rikosseuraamuslaitoksen roolista rikosoikeudellisessa järjestelmässä erityisesti rikollisuuden torjunnan näkökulmasta. Esitutkintaviranomaisten kansainväliset operaatiot järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan aiheuttavat saman kaltaisia haasteita eri valtioissa vankiloihin.

Vankiloissa tapahtuvaa ja sieltä organisoitua rikollisuutta torjumalla turvataan samalla vankien perusoikeuksia, edistetään vankeuslain kuntouttavaa tarkoitusta ja viime kädessä suojataan koko yhteiskuntaa erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamilta haitoilta. Tässä onnistuminen edellyttää kuitenkin vankien strategista sijoittelua sekä tehokasta tiedonhankintaa, jotta tietoa voidaan hyödyntää kaikissa vankeuslain mukaisissa päätöksissä.

Hankkeessa jo julkaistut artikkelit ja loppuraportti

Paasonen, J. & Vainio, J.: Vankilaturvallisuus ja -väkivalta – vankilan henkilöstön kokema fyysinen ja henkinen väkivalta. Kriminologia 1:2022. Suomen Kriminologinen Yhdistys Ry. https://kriminologia.journal.fi/article/view/110816

Paasonen, J., Lindfors, H. & Vainio, J.: Turvallisuusselvitys vai turha selvitys? Defensor Legis 4/2022, s. 962–980. https://www.edilex.fi/defensor_legis/1000850006.pdf

Paasonen, J. & Vainio, J. & Hietapakka, J.: Vangin tatuoinnit osana tuntomerkkien ottamista. Edilex 2022/12. https://www.edilex.fi/artikkelit/26470.pdf

Vainio, J. & Paasonen, J.: Vankilan tarkastustoiminta ja päihteettömyyden valvonta. Edilex 2022/31. https://www.edilex.fi/artikkelit/27727

Vainio, J. & Paasonen, J.: Turvallisuustiedonhallinta Rikosseuraamuslaitoksessa. Defensor Legis 2/2022, s. 440–459. https://www.edilex.fi/defensor_legis/1000680005.pdf

Vainio, J.: Vankia koskeva lupaharkinta ja päätöksenteko. Edilex 2022/39. https://www.edilex.fi/artikkelit/28287

Paasonen, J. & Vainio, J.: Miten kehittää vankilaturvallisuutta ja vankien kuntoutusta? Vankien kuntoutumismahdollisuuksien ja oikeusturvan parantaminen vankilaturvallisuutta kehittämällä sekä rangaistusaikaista rikollisuutta ehkäisemällä -hankkeen loppuraportti. Vaasan yliopiston raportteja 38/2023. https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/15298

 

Yksityinen turvallisuusala – minne menet ja mitä pitäisi tehdä?

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Yksityinen turvallisuusala – minne menet ja mitä pitäisi tehdä?

Viime aikoina olemme saaneet seurata mediasta hyvin ikäviä ja valitettavia yksityistä turvallisuusalaa koskevia tapauksia, joista on esitutkinnat käynnissä. On myös tärkeää tarkastella alaa laajemminkin, jotta vastaava ei pääse toistumaan, koska osa tapauksista osoittaa, että yrityksen omavalvonta on pettänyt eikä myöskään viranomaisvalvonta ole ollut riittävää.

Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Sen pääasiallisena tavoitteena oli lainsäädännön selkeyttäminen muun muassa keskittämällä yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö pääsääntöisesti yhteen lakiin. Lisäksi turvallisuusalan elinkeinolupaa laajennettiin. Suomessa onkin tällä hetkellä noin tuhat turvallisuusalan elinkeinolupaa. Vartijakortteja on noin 16 800 ja järjestyksenvalvojakortteja noin 36 400. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että poliisien lukumäärä on noin 7 400.

Järjestyksenvalvojakorttien lukumäärästä täytyy huomioida, että huomattava osa järjestyksenvalvojiksi hyväksytyistä henkilöistä on suorittanut järjestyksenvalvojakortin muun muassa yhdistystoiminnan vuoksi, jolloin he käytännössä suorittavat järjestyksenvalvojan tehtäviä vain muutamia kertoja vuodessa.

Olen tehnyt alaan liittyen useita tutkimuksia viime vuosien aikana. Tapahtumien vuoksi haluankin tässä blogissa tuoda esille kyseisten tutkimusten tutkimustuloksia erityisesti mediassa keskustelluista aiheista. Tutkimukset perustuvat pääosin yksityisen turvallisuusalan lakiuudistuksen jälkeiseen lainopilliseen tutkimukseen ja alan toimijoille tehtyyn kyselytutkimukseen sekä rekisteriaineistoihin.

Toimivaltuuksista ja voimankäytöstä

Yksityisen turvallisuusalan toimijat pitivät toimivaltuuksiin tehtyjä muutoksia selvästi tärkeimpänä ja onnistuneimpana uudistuksena. He olivat tyytyväisiä nimenomaan toimivaltuuksien lisäämiseen, selkeyttämiseen ja järjestyksenvalvojan sekä vartijan toimivaltuuksien yhdenmukaistamiseen. Alan toimijat kokivat, että toimivaltuuksissa on kuitenkin myös kehitettävää.

Vartijan toimivaltuuksia pidettiin melko selkeinä, mutta toimivaltuuksien toimivuus jakoi alan toimijoiden mielipiteitä. He olivat myös tyytyväisiä, ettei vartijan poistamisoikeutta ole enää sidottu toimeksiantajan edustajan antamaan tuloksettomaan poistumiskehotukseen. Vartijan poistamisoikeuden alueellista ulottuvuutta on myös nykyään rajoitettu. Käytännössä rajoitus merkitsee sitä, että kauppakeskuksessa vartija voi poistaa henkilön yksittäisestä kaupasta, mutta ei kauppakeskuksen yleisistä tiloista. Lisäksi hyvänä uudistuksena pidettiin vartijan oikeutta estää henkilön pääsy vartioimisalueelle.

Tarpeellisena uudistuksena pidettiin myös sitä, että vartija voi tietyssä tilanteessa poliisimiehen ja kiinniotetun suostumuksella jättää kiinniotetun luovuttamatta poliisille sekä vapauttaa tämän viipymättä. Vartijan kiinniotto-oikeuteen liittynyt uudistus on kaksijakoinen. Toisaalta se on hyvä, koska poliisin saapuminen voi kestää kohtuuttoman kauan, jolloin vartija ei pysty hoitamaan työtehtäviään. Toisaalta, kun vartija voi vapauttaa henkilön, on todennäköistä, että henkilö menee seuraavaan kauppaan näpistämiset mielessään.

Yksityisellä turvallisuusalalla voimankäyttö on mahdollista, jos henkilö koettaa vastarintaa tekemällä vastustaa toimivaltuuden käyttämistä, niin silloin tarpeellisia ja puolustettavia voimakeinoja voidaan käyttää. Edellytyksenä on nimenomaan kohteen vastarinta, jolla tarkoitetaan fyysistä, aktiivista tai passiivista käyttäytymistä, jolla pyritään estämään vartijaa tai järjestyksenvalvojaa suorittamasta toimenpidettä. Passiivisella vastarinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa vartija tai järjestyksenvalvoja on poistamassa henkilöä ja tämä heittäytyy veltoksi.

Lakiuudistuksessa järjestyksenvalvojan toimivaltuudet pysyivät lähes ennallaan. Järjestyksenvalvojalla ei ole enää velvollisuutta, vaan oikeus, estää henkilön pääsyä toimialueelleen tietyissä tapauksissa. Poistamisperusteita myös osin täsmennettiin. Uutena poistamisperusteena on oikeus poistaa toimialueelta henkilö, joka oleskelee siellä ilmeisen oikeudettomasti. Säilössäpito-oikeutta myös hieman rajoitettiin. Järjestyksenvalvoja sai myös oikeuden rikoksesta epäillyn kiinniottamiseen, joka vastaa pakkokeinolain mukaista yleistä kiinniotto-oikeutta. Järjestyksenvalvojan voimakeinojen käyttöä koskeva säännös vastaa nykyään vartijan vastaavaa säännöstä. Järjestyksenvalvojan toimivaltuudet ovat nykyään selkeämmät.

Järjestyksenvalvontatoiminnassa ongelmana on edelleen se, että on olemassa erilaisia järjestyksenvalvojia eri toimialueille, joiden toimivaltuudet eivät myöskään ole yhdenmukaiset. Lisäksi vartijan ja järjestyksenvalvojan toimivaltuudet ja toimenkuvat ovat nyt entistä lähempänä toisiaan. Ei liene suurta merkitystä sillä, onko vartijan tehtävä esimerkiksi kaupassa vartioida omaisuutta ja valvoa henkilöstön koskemattomuuden suojaamista sekä rikoksen paljastamista, jos kauppakeskuksessa toimii järjestyksenvalvoja, jonka tehtävänä on järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikoksien ja onnettomuuksien estäminen.

On syytä kysyä, kuinka paljon vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävät tosiasiallisesti eroavat toisistaan. Oikeusturvan kannalta turvallisuustoimenpiteen kohteena olevan henkilön on käytännössä mahdotonta tietää, millä toimivaltuuksilla yksityisellä turvallisuusalalla milloinkin toimitaan. Tämän takia tehtävänimikkeiden yhdistäminen olisi suositeltavaa. Lainvalmistelija on perustellut erillään säilyttämistä tehtävien keskinäisellä erilaisuudella ja nimikkeiden vakiintuneisuudella. Historiallisista syistä perinteinen järjestyksenvalvoja voitaisiin säilyttää kokoontumislain mukaisissa tehtävissä. Muuten toiminta olisi elinkeinoluvan alaista ammattimaista toimintaa, jossa tehtäviä suoritettaisiin vartija-nimikkeellä, jolla olisi korkeammat koulutusvaatimukset.

Koulutuksesta

Mediassa on nostettu esiin etenkin alan korttikoulutukset ja niiden lyhyys. Ammatikseen alan töitä tekevistä merkittävä osa on kuitenkin suorittanut turvallisuusalan ammatillisen tutkinnon, ei pelkkiä korttikoulutuksia.Tutkintoja on uudistettu ja päivitetty kuitenkin melko hitaasti verrattuna alan kehittymiseen.

Yksityisen turvallisuusalan toimijat ovat pitäneet erityisesti koulutuksen lisäämistä ja kehittämistä tärkeänä. Vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksen uudistaminen sekä lisääminen olivat yksityisen turvallisuusalan toimijoiden mielestä tarpeellisia. Turvasuojaajalla tulisi olla myös alan toimijoiden mielestä vähimmäiskoulutus. Sama asia nousi esille myös ennen lakiuudistusta tehdyssä tutkimuksessa.

On tärkeää, että alan keskeisille toimenkuville (vartija, järjestyksenvalvoja, turvatarkastaja ja turvasuojaaja) on omat tutkinnon osat tarjolla ammatillisessa koulutuksessa. Tämän lisäksi pitäisi olla riittävästi yleisiä tutkinnon osia, joita tarvitsee nykyään kaikissa turvallisuusalan työtehtävissä, kuten vuorovaikutusvalmiuksia, kirjallisia taitoja ja oikeudellista osaamista. Lisäksi pitäisi saada riittävät perustaidot riskienhallinnasta ja organisaatioiden turvallisuustoiminnasta.

Alan koulutuksen kehittämisen lähtökohtana tulisikin olla tieto siitä, minkälaisia valmiuksia alalla vaaditaan ja millaiset tavoitteet koulutuksella pitäisi olla. Nykyään koulutusjärjestelmä tarjoaakin hyvät mahdollisuudet jatkokoulutukselle perustutkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutusjärjestelmän rakenteen yhtenäisyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi kynnys toimialalle tulolle ei saa olla liian korkea, koska yhtenä alan ongelmana on ollut soveltuvan työvoiman saaminen ja henkilöstön suuri vaihtuvuus. Olisikin tärkeää kehittää valtakunnallisesti soveltuvuuden arviointia alan tutkintokoulutuksiin.

Koulutusjärjestelmää kehittämällä henkilöstöä saataisiin sitoutumaan, kun heille pystyttäisiin tarjoamaan työn ohella tapahtuvaa monimuotoista ja joustavaa tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusjärjestelmän tulisi vastata osaltaan myös alan kasvaneen roolin mukanaan tuomaan kysyntään ja vaatimuksiin.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kokema sekä tekemä väkivalta

Poliisin tietoon tullut vartijoihin ja järjestyksenvalvojiin kohdistuva väkivalta lisääntyi 2000-luvun alkupuolella, ja määrä on vakiintunut viime vuosina reiluun 2 500 tapaukseen vuodessa. Alan toimijat kokevatkin työväkivaltaa erittäin paljon. Suurin osa koetusta väkivallasta on loukkaavaa käytöstä ja väkivallalla uhkaamista, mutta myös potkimista ja lyömistä on kokenut jopa joka neljäs kyselytutkimukseen vastannut yksityisen turvallisuusalan toimija. Väkivallan kokemisen riski laskee selvästi ikääntymisen myötä. Henkilöillä, jotka työskentelevät esimerkiksi kauppakeskuksissa, sairaaloissa ja ravintoloissa, on suuri riski joutua fyysisen väkivallan kohteeksi.

Väkivallan kokemisesta ja riskistä huolimatta yksityisen turvallisuusalan toimijat eivät olleet kovin huolissaan siitä, että heihin kohdistuisi erilaisia väkivallan muotoja työtehtävissä. Tämä saattaa johtua siitä, että henkilöt ovat niin tottuneita väkivallan riskiin ja sen kokemiseen, että he ikään kuin pitävät sitä työhönsä kuuluvana elementtinä.

Tietoa järjestystä ylläpitävien henkilöiden väkivaltarikosepäilyistä on puolestaan vaikeampi saada valmiista tilastoista. Rikosilmoitukset vartijoiden tekemistä pahoinpitelyistä ovat järjestyksenvalvojia harvinaisempia. Aihetta koskevan tutkimuksemme perusteella vuosittain tietoon tulee noin 400–500 poliisin ilmoittamaa pahoinpitelytapausta, joissa epäiltynä on yksityisen turvallisuusalan toimija. Vaikuttaa siltä, että poliisin tietoon tuleva väkivalta liittyy pääsääntöisesti enemmän perinteiseen ravintoloiden järjestysvalvontaan kuin alan kasvun myötä voimakkaasti lisääntyneeseen vartiointitoimintaan esimerkiksi kauppakeskuksissa ja julkisissa tiloissa.

Rikosoikeudellisesta vastuusta ja suojasta

Yksityiselle turvallisuusalalle sovellettavan rikosoikeudellisen virkavastuun laajuus on avoin ja tulkinnallinen, koska lain perusteluissa on tyydytty vain toteamaan, että järjestystä ylläpitäviin henkilöihin on yleensä sovellettava rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Virkavastuuta on tulkittava suppeasti ja lain tarkoituksesta käsin.

Virkavastuu kytketään nimenomaan niihin tilanteisiin, joissa toimivaltuuksien yhteydessä käytetään julkista valtaa. Yksityisellä turvallisuusalalla virkavastuuta sovelletaan silloin, kun käytetään toimivaltuuksia. Virkavastuuta ei siis sovelleta, kun käytetään kaikille yksityishenkilöille kuuluvia oikeuttamisperusteita.

Rikosoikeudellisen virkavastuun vastapainona yksityisen turvallisuusalan työtehtävissä nautitaan erityisestä rikosoikeudellisesta suojasta, josta säädetään rikoslain 17 luvun 6 §:ssä. Yksityiselle turvallisuusalalle sovellettava rikosoikeudellinen suoja eroaa virkamiehen rikosoikeudellisesta suojasta, koska rikoslain 16 luvun 1–3 §:ää ei sovelleta yksityiseen turvallisuusalaan. Järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamista koskeva säännös on suppeampi kuin virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskeva säännös.

Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistuksen lausuntokierroksella ja kuulemistilaisuuksissa yksityisen turvallisuusalan toimijat esittivät, että rikosoikeudelliseen virkavastuuseen ja suojaan tulisi kiinnittää huomiota. Lainsäätäjä ei kuitenkaan tehnyt mitään uudistuksia rikosoikeudelliseen virkavastuuseen tai suojaan, vaikka niihin liittyy useita ongelmia. Ylipäätään alan toimijat eivät ole käytännössä edes tietoisia siitä, kuinka virkavastuusäännöksiä sovelletaan, joten jo heidän oikeusturvansa kannalta asiaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden oikeusturvan parantamiseksi myös rikosoikeudellisen suojan tulisi määräytyä kuten virkamiehillä, koska yksityisellä turvallisuusalalla voidaan käyttää erityissäännösten nojalla julkista valtaa. Tätä ovat korostaneet niin yksityisen turvallisuusalan toimijat kuin tutkijat. Esimerkiksi Ruotsissa vartijan ja järjestyksenvalvojan rikosoikeudellinen suoja määräytyy vastaavin perustein kuin virkamiehen suoja. Tämä olisi perusteltu ratkaisu myös Suomessa, koska sääntelyn perusteissa käytetyt argumentit ovat yhtä päteviä niin yksityisen turvallisuusalan toimijoiden kuin viranomaisten kohdalla.

Valvonnasta

Alan lakiuudistuksen myötä aiemmasta vartioimisliikeluvasta luovuttiin ja tilalle tuli turvallisuusalan elinkeinolupa, jonka piiriin kuuluu myös järjestyksenvalvontatoiminta, joka tuli pääosin luvanvaraiseksi. Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden mukaan suuri osa piti elinkeinoluvan laajentamista hyvänä ja tärkeänä asiana muun muassa juuri alan valvonnan kannalta. Elinkeinoluvan poikkeukset ja omavalvonta aiheuttavat kuitenkin alalla sekavuutta.

Hyväksymistä edellyttävä turvasuojaustoiminta tuli lakiuudistuksen myötä myös elinkeinoluvan alaisuuteen. Kameravalvontajärjestelmät jätettiin kuitenkin sääntelyn ulkopuolelle. Yksityisen turvallisuusalan toimijat kokevat, että kameravalvonta ja turvallisuusjärjestelmien suunnittelu tulisi ottaa elinkeinoluvan piiriin. Turvasuojausta koskeva sääntely koetaan epäselväksi ja käytännössä toimimattomaksi. Toisessa tutkimuksessa nousi myös esille, että valvontaviranomaiset eivät ole osanneet auttaa riittävästi lakiuudistukseen liittyvissä kysymyksissä, vaikka Poliisihallituksen yhtenä lakisääteisenä tehtävä on alan ohjaus.

Yksityisen turvallisuusalan viranomaisvalvontaa pidetään kuitenkin selkeämpänä lakiuudistuksen myötä, mutta alan toimijat myös katsovat siinä olevan edelleen kehittämistä, koska he mainitsivat yhdeksi tärkeimmistä lainsäädännön kehittämistarpeista elinkeinoluvan ja sen valvonnan sekä rikosoikeudellisen vastuun ja suojan. Alan toimijoiden mielestä elinkeinoluvan poikkeukset ja omavalvonta saavat aikaan epärehellistä ja sekavaa toimintaa. Viranomaisvalvontaa alan toimijat kaipaavat myös lisää. Alan toimijat ovat kuitenkin melko tyytyväisiä yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisen välisen yhteistyön toimivuuteen sekä pitävät yksityistä turvallisuusalaa koskevia sanktioita riittävinä.

Valvontaviranomaisen resurssit valvoa yksityistä turvallisuusalaa eivät ole lisääntyneet siinä määrin kuin elinkeinolupien määrä on lisääntynyt, joten viranomaiset tarvitsisivat lisää resursseja valvontaan. Ylipäätään poliisilaitoksien suorittama valvonta on käytännössä hyvin vähäistä. Yksi syy tähän ovat vähäiset resurssit, mutta myös yksityisen turvallisuusalan ja sääntelyn vähäinen tuntemus vaikuttaa valvontaan. Apulaisoikeusasiamies on korostanut jo kymmenen vuotta sitten, että poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan.

Mitä tulevaisuudessa?

Yksityisellä turvallisuusalalla on ollut pitkä historia jo ennen kuin moderni poliisijärjestelmä luotiin yhteiskuntien teollistumisen myötä. Siten kyseessä ei ole mikään uusi ilmiö. Yksityinen turvallisuusala on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Mikäli alan kasvu ja kehitys jatkuu nykyisenlaisena, tulee alalla olemaan jatkossa entistä suurempi rooli yhteiskunnassa, koska ala tulee edelleen kasvamaan ja kehittymään. Yksityisen turvallisuusalan tärkeä rooli rikostorjunnassa ja turvallisuuden sekä järjestyksen ylläpitämisessä on maailmanlaajuisesti tunnustettu, kun alan toimijoiden ammattitaito ja läsnäolo ovat vähentäneet rikosten ja häiriökäyttäytymisen määrää useilla eri toimialueilla.

Suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan ihmiset suhtautuvatkin pääsääntöisesti hyvin positiivisesti alaan. Yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten yhteistyö on ollut toimiva tapa vastata turvallisuustarpeisiin eri toimialueilla. Suomessa on yksittäisten alaan liittyvien tapauksien myötä mediassa noussut keskustelua aika ajoin ennenkin. Meiltä on kuitenkin puuttunut poliittinen keskustelu, jota eri valtioissa on käyty.

Yksityisen turvallisuusalan yhtenä kasvun selitysteoriana on käytetty fiskaalista teoriaa, jossa korostetaan turvallisuusviranomaisten väheneviä resursseja. Turvallisuuden yksityistäminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista, koska usein yksityistämisellä tarkoitetaan turvallisuuden ulkoistamista tai yksityisen ja julkisen välistä kilpailua. Suomessa ei ole perinteisiä turvallisuusviranomaisten tehtäviä yksityistetty. Turvallisuuden yksityistämisellä voi ollakin vakavia sosiaalisia seurauksia, jos kehitys ei ole hallittua ja tarkoituksenmukaista. Tästä on maailmalta olemassa useita esimerkkejä muun muassa vankeinhoidon alalta.

Täytyy korostaa, että ilman sisäisen turvallisuuden kokonaisnäkemystä on uhkana juuri se kehitys, joka on jo osittain toteutunut Suomessakin. Yksityinen turvallisuusala täyttää ne tarpeet, joihin viranomaiset eivät ole vastanneet. Tämän takia on tärkeää, että pystytään kyseenalaistamaan nykyisiä toimintakäytäntöjä. Tarvitaan myös erilaisia ratkaisuehdotuksia toimintoihin, jotka sitovat viranomaisten resursseja huomattavassa määrin.

On myös kriittisesti tarkasteltava sitä, mitkä tehtävät kuuluvat esimerkiksi lakisääteisesti poliisille ja mitkä tehtävät ovat ajautuneet poliisin hoidettavaksi. Yksityisen turvallisuusalan kehityksen seuraamiseksi ja ihmisten oikeusturvan sekä viranomaisvalvonnan tehostamiseksi on alaa koskevan tilastollisen tietopohjan kehittäminen myös tärkeää.

Tulevaisuudessa olisi tärkeää tarkastella myös sitä, mitkä toiminnot tulee jättää viranomaisten tehtäväksi ja mitä toimia yksityinen turvallisuusala voi jatkossa hoitaa. Tämä on ennen kaikkea perustuslaillinen kysymys. Tulevaisuudessa tulisi myös tutkia toimeksiantajien näkemyksiä ja valvontaviranomaisen näkemyksiä alan sääntelystä. Valvontaviranomaisen resurssit valvoa yksityistä turvallisuusalaa eivät ole lisääntyneet siinä määrin kuin elinkeinolupien määrä on lisääntynyt, joten viranomaiset tarvitsisivat lisää resursseja valvontaan.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöä kehitettäessä on tärkeää varmistaa myös laadukas lainvalmistelu. Tämän takia yksityisen turvallisuusalan yhteiskunnallista roolia ja tehtäviä tulisi nyt tarkastella laajempana ja kattavampana kokonaisuutena, jotta muutaman vuoden päästä ei oltaisi taas samassa tilanteessa. Lisäksi puutteelliset tai riittämättömät lain vaikutusten arvioinnit sekä lain toimeenpanon vaatimien resurssien arvioinnit lisäävät yhteiskunnan kustannuksia. Lain implementointikustannukset kasvavat, elinkeinoelämän hallinnollinen taakka lisääntyy ja ihmisten oikeusturva heikkenee. Puutteellinen lainvalmistelun laatu johtaa sääntelyhäiriöiden lisääntymiseen. Tästä seuraa oravanpyörä, jossa lainsäädäntöä joudutaan vähän väliä uudistamaan, kuten yksityisellä turvallisuusalalla on käynyt 2000-luvulla.

Fremantlen vankila – vankeusrangaistusten historiaa Länsi-Australiassa

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Fremantlen vankila – vankeusrangaistusten historiaa Länsi-Australiassa

Pääsin tutustumaan Fremantlen vankilaan Länsi-Australiassa. Vankilalla on ollut merkittävä vaikutus vuonna 1829 perustetulle Swan River Colonylle (siirtokunnalle), joka merkitsi uutta lukua Ison-Britannian Australian kolonisaatiossa. Sen oli tarkoitus olla jotain erilaista, vapaiden uudisasukkaiden siirtokunta.

Ensimmäisen asutusvuoden aikana Swan River Colony kamppaili useiden haasteiden kanssa. Aluksi saapui liikaa siirtolaisia liian nopeasti. Pian väestön määrä alkoikin laskea, kun lannistuneet siirtolaiset lähtivät itäisiin siirtokuntiin. Esimerkiksi vuosina 1833 ja 1834 kaksitoista alusta kuljetti 1 358 matkustajaa pois siirtokunnasta, joten Swan Riverin kokonaisväestö oli alle 1 400.

Suuri lama iski vielä siirtokuntaan vuosina 1843 ja 1844. Infrastruktuurin puutteen ja vakavan työvoimapulan takia siirtokunnan kasvu pysähtyi. Tässä vaiheessa Swan River Colonyn tulevaisuus näytti synkältä.

Vankityö herättää keskustelua

Vuonna 1847 ryhmä varakkaita kauppiaita ehdotti siirtokunnan lainsäädäntöneuvostoa harkitsemaan vankityön käyttöönottoa. He pitivät tätä parhaana vaihtoehtona ammattitaitoisen ja koulutetun työvoiman puutteelle, joka uhkasi lamauttaa siirtokunnan. Vankien oli määrä tarjota kaivattua halpaa työvoimaa teiden, siltojen ja muun infrastruktuurin rakentamiseen.

Monet uudisasukkaat uskoivat, että vankien maahantulo oli vastoin vapaan asutuksen periaatteita, joiden mukaan siirtokunta oli alun perin perustettu. Erityisesti asukkaat pelkäsivät vankien mahdollisesti mukanaan tuomaa rikollisuutta ja väkivaltaa.

Iso-Britannia halusi kuitenkin löytää ratkaisun Englannin täysille vankiloille. He suostuivatkin nopeasti lähettämään siirtokuntaan vankeja heidän rangaistuksensa viimeisessä vaiheessa. Ison-Britannian parlamentti hyväksyi tämän virallisesti vuonna 1849. Lisäksi vangeille, joiden tuomio oli pian päättymässä, otettiin käyttöön ehdonalaiseen vapauteen perustuva vapaalippujärjestelmä, joka auttoi tarjoamaan työvoimaa maatalouden kehittämiseen ja laajentamiseen. Alla olevassa kuvassa on rangaistusasteikko ja annokset, joita vankilassa tarjottiin.

Vangit saapuvat Fremantleen ja vankila rakennetaan

Ensimmäinen vankeja kuljettanut laiva saapui Fremantleen 1.6.1850. Kapteeni Edmund Henderson vastasi aluksella olleista 75 vangista ja heidän mukanaan olleista vartijoista sekä heidän perheistään. Siirtokunta oli täysin valmistautumaton heidän saapumiseensa. Hendersonin ensimmäinen tehtävä olikin löytää majoitus vangeille Fremantlen pienestä satamasta. Kaupungin rantakadulla sijainnut varasto muutettiin vankien tilapäiseksi asunnoksi.

Vankilan rakentamispaikaksi Henderson harkitsi useita vaihtoehtoja, mutta valitsi kalkkikiviharjanteen Fremantlen kaupungin yläpuolelta. Vankilan rakentaminen aloitettiin vuonna 1852 käyttämällä paikalla louhittua kalkkikiveä. Rakennushankkeessa auttamaan lähettiin yritys nimeltä Royal Engineers, jonka työntekijät valvoivat vankeja vankilan rakentamisessa ja töissä koko siirtokunnan alueella. Ensimmäiset vangit muuttivat vankilan pääselliin vuonna 1855.

Vankila valmistui vuoteen 1859 mennessä. Vankilassa oli selliosastojen ja muurien lisäksi muun muassa porttirakennus, sairaala ja palvelurakennus, jossa sijaitsi keittiö, leipomo ja pesula. Lisäksi vankilan länsipuolelle rakennettiin kuusi taloa vankilan henkilöstölle.

Vankila nimettiin virallisesti Fremantlen vankilaksi vuonna 1867, joka tunnettiin alun perin nimellä Convict Establishment. Vankikuljetusten loppuessa vuonna 1868 Länsi-Australiaan oli kuljetettu hieman yli 9 700 vankia. Vuonna 1886 vankilassa, joka oli rakennettu 1 000 vangille, oli enää alle 60 vankia. Myöhemmin lähellä sijainnut Perthin vankila suljettiin ja Fremantlen vankilasta tuli siirtokunnan ensisijainen vankila miehille, naisille ja nuorille. Lisäksi 1890-luvun kultakuumeen väestökasvun myötä Fremantlen vankimäärä kasvoi lisää.

Toisen maailmansodan aikana Australian puolustusministeriö muutti osan vankilasta sotilasvankilaksi. Suuri joukko italialaisia australialaisia, jotka tunnistettiin ”vihollisen muukalaisiksi”, vangittiin Fremantleen sodan aikana.

Useiden vankien mellakoiden ja vankilaoloja koskeneiden ongelmien jälkeen ehdotettiin vuonna 1983 vankilan sulkemista. Naisvangit oli jo siirretty uuteen Bandyupin naistenvankilaan vuonna 1970. Fremantle poistettiin käytöstä vuonna 1991 ja vangit siirrettiin Casuarinan vankilaan.

Vankilan kurinpitorangaistukset

Fremantlen vankila toimi lähes 140 vuoden ajan. Siellä oli käytössä monia erilaisia kurinpitorangaistuksia, kuten raskas työ jalkaraudoissa, eristysselli, ruoskiminen ja rajoitettu ruokavalio. Jalkarautoja lukuun ottamatta nämä kurinpitorangaistukset jatkuivat 1900-luvulle asti.

Jalkaraudat olivat vangin nilkkojen ympärille asetettuja kahleita, jotka liitettiin ketjulla rajoittamaan liikkumista. Niiden paino vaihteli rangaistuksen ankaruuden mukaan. Jalkaraudoissa olleet vangit määrättiin raskaaseen työhön, ja he työskentelivät kymmenen tuntia päivässä kuukausien ajan.

Vankeja, jotka yrittivät paeta, ruoskittiin ja suljettiin eristysselliin, jossa he saivat ruoaksi vain leipää ja vettä. Vankilassa oli 12 rangaistusselliä ja kuusi ikkunatonta pimeää selliä, joissa vangit menettivät ajantajunsa. Yksinoloaika kesti yhdestä kuuteen kuukautta. Vuoden 1886 jälkeen yksinolorangaistukset rajoitettiin enintään 28 päivään.

Jos vanki ei noudattanut järjestyssääntöjä tai aiheutti ongelmia, hänet voitiin ruoskia. Ruoskassa oli yhdeksän solmittua narua puuvarressa. Viimeinen ruoskiminen kyseisellä välineellä tapahtui vuonna 1943, kun eräs vanki sai 25 ruoskaniskua. Ruumiillinen kuritus poistettiin lopulta vuonna 1993, eli kaksi vuotta Fremantlen vankilan sulkemisen jälkeen.

Länsi-Australian attorney general Septimus Burtin lausunto vuodelta 1892 kuvaa hyvin sen aikaista kriminaalipolitiikkaa ja suhtautumista vankeihin: ”You can only deal with them as you deal with naughty children – whip them. Give them a little stick when they really deserve it, and it does them a power of good.”.

Moondyne Joen tarina

Fremantlen vankilan historiassa on monia kuuluisia ja surullisen kuuluisia vankeja. Eräs heistä oli Joseph ”Moondyne Joe” Johns, joka syntyi Isossa-Britanniassa. Eräänä päivänä poliisikersantti pidätti Joen ja hänen kaverinsa lähellä Monmouthia Walesissa epäillen heitä varkaudesta vuonna 1848. He olivat varastaneet yhdestä talosta juustoa, leipää ja lihaa. Joe ja hänen rikoskumppaninsa saivat vankeusrangaistuksen.

Joe suoritti ensimmäiset neljä vuotta tuomiostaan useissa Englannin vankiloissa ennen kuin hänet kuljetettiin Länsi-Australiaan. Saavuttuaan Fremantleen vuonna 1853 hänelle myönnettiin välittömästi poistumisoikeus. Hän työskenteli eläinten jäljittäjänä Toodyayn lähellä vuoteen 1861 asti, jolloin häntä syytettiin hevosen varastamisesta. Tämän myötä hän sai uuden kolmen vuoden vankeusrangaistuksen.

Ei kestänyt kauan, kun hän sai tuomiostaan osan anteeksi ja toisen poistumisoikeuden. Hän palasi Moondyne Springsin alueelle lähelle Toodyayta, mutta vain neljä vuotta myöhemmin vuonna 1865 hänet palautettiin jälleen vankilaan härän varastamisen ja tappamisen takia. Hän pakeni vankityötehtävistä samana vuonna, mutta hänet vangittiin taas ja hänen tuomioonsa lisättiin vielä vuosi.

Vuotta myöhemmin hän onnistui pakenemaan vielä kerran, mutta hänet vangittiin jälleen ja hänen tuomioonsa lisättiin vielä viisi vuotta. Sanomalehdetkin olivat huomioineet Joen tarinan ja kyseenalaistaneet, oliko viisasta lisätä vielä vuosia hänen pitkään tuomioonsa.

Joen pakenemisen häpeämänä kuvernööri Hampton käski poikansa Georgen rakentamaan Joelle erityisvahvistetun sellin. Selliä vahvistettiin puupaneloinneilla ja pitkillä nauloilla. Tutkiessaan selliä kuvernööri Hampton sanoi Joelle sarkastisesti: ”Jos pääset taas ulos, annan sinulle anteeksi.”.

Joen terveys heikkeni. Raitista ilmaa ja liikuntaa varten hänet pantiin töihin kivien murtamiseen vuonna 1867. Tiukan valvonnan alaisena Joe rikkoi kiviä päivittäin, kunnes vankilan etuseinän lähelle oli kertynyt suuri kivikasa. Nyt osittain kasan taakse piilotettuna Joe kaivoi nopeasti hakullaan reiän seinän läpi ja pakeni.

Joe oli vapaana seuraavat kaksi vuotta. Hän murtautui Houghton’s Vineyardin kellariin Swan Valleyssa aikoen varastaa viiniä vuonna 1869. Ajoitus oli epäonninen, koska samanaikaisesti ryhmä poliiseja saapui kellariin juomaan viiniä. Joe yritti paeta, mutta kirjaimellisesti juoksi suoraan poliisin syliin. Hänet vietiin takaisin vankilaan. Joesta tuli vapaa mies vuonna 1873, ja hän pysyi poissa rikoksista loppuelämänsä.

Unescon maailmanperintökohteeksi ja kulttuurinähtävyydeksi

Fremantlen vankilan rooli osavaltion kehityksessä on vertaansa vailla. Se on Länsi-Australian suurin vankien rakentama rakennelma ja yksi suurimmista vankiloista.

Vankilan sulkemisen jälkeen vuonna 1991 aloitettiin pitkän aikavälin suojelusuunnitelman laatiminen. Vankila avattiin yleisölle jo vuonna 1992. Vankilasta tuli vuonna 2010 ensimmäinen rakennus Länsi-Australiassa, joka pääsi Unescon maailmanperintökohteeksi.

Vankila on tänä päivänä Länsi-Australian yksi kiehtovimmista ja merkittävimmistä kulttuurinähtävyyksistä. Vierailun kohokohtana ovat kokeneiden oppaiden järjestämät viihdyttävät kierrokset, jotka herättävät vankilan vanhat tarinat henkiin.

Riskien rakastamista 35 vuotta – Suomen Riskienhallintayhdistyksen juhlaseminaari

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Riskien rakastamista 35 vuotta – Suomen Riskienhallintayhdistyksen juhlaseminaari

Suomen Riskienhallintayhdistys vietti 35-vuotisjuhlia seminaarin merkeissä Helsingissä 10.11.2022. Juhlaseminaarissa isäntänä toimi OP Ryhmä ja Pohjolan Vakuutus, ja se järjestettiinkin Osuuspankin Vallilan upeissa tiloissa Gebhardinaukio 1:ssä, joka on nimetty suomalaisen osuustoimintaliikkeen perustajan ja ensimmäisen pääjohtajan Hannes Gebhardin (1864–1933) sekä hänen puolisonsa talousneuvos Hedvig Gebhardin (1867–1961) mukaan.

Hannes oli Helsingin yliopiston professori, kansanedustaja ja Suomen osuustoiminnan ja erityisesti osuuskassaliikkeen isä. Hedvig toimi myös kansanedustajana ja osuustoiminnan puolestapuhujana. Hänen roolinsa naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi Suomessa oli merkittävä.

Juhlaseminaarin teemana oli makrotasolla tapahtuvien muutosten vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan ja miten Suomi tulee selviytymään epävarmuudessa vuosina 2023–2030. Muutosta olivat arvioimassa juhlapuhujat. Minulla oli kunnia osallistua juhlaseminaariin, joten tässä blogissa käsitellään seminaarin esityksien keskeistä sisältöä.

Innovaatiot uuden kasvun tueksi 

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen korosti, että yhteiskuntaa muovaavat muutosvoimat, joten myös varautumisen merkitys on kasvanut. Ajankohtaisia aiheita ovat muun muassa Nato-jäsenyys, kyky irtautua venäjän fossiilisista polttoaineista, johtamisen haasteet ja sote-uudistuksen seuraukset. Nyt tarvitaan kykyä uudistua nopeasti ja tehdä myös epätäydellisiä ratkaisuita. Tämän takia on tärkeää huomioida heikkoja signaaleja, jotka auttavat ajattelemaan toisenlaisia tulevaisuuksia.

Katainen avasi megatrendejä. Hän nosti esille, että verkostomainen valta voimistuu, jossa korostuu erityisesti sosiaalinen median merkityksen voimakas kasvu. Tästä esimerkkinä on muun muassa Elon Muskin toiminta, Me Too -kampanja ja Black Lives Matter -liike. Teknologia sulautuu kaikkeen, ja datan merkitys ja voima kasvaakin koko ajan. Tarvitaan myös markkinasääntelyä, johon EU on esittänyt lainsäädännön kehittämistä.

Megatrendien osalta on tärkeää estää luontokato. Kyseessä on ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden romahdus, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla. Luontoa katoaa nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Käynnissä on maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Katainen korosti, että nyt tarvitaan ratkaisuita, ei pidä etsiä syyllisiä.

Kilpailukyvyn turvaaminen

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertasi, kuinka olemme kulkeneet viime vuosina kriisistä kriisiin; pakolaiskriisi, Brexit, koronapandemia, Ukrainan sota ja energiakriisi. Olisikin tärkeää, jos osaisimme ennakoida ja varautua paremmin erilaisiin kriiseihin.

Häkämies nosti esille dokumenttielokuvien mestariohjaaja Errol Morrisin dokumenttielokuvan ”The Unknown Known”, jossa käsitellään amerikkalaisen Donald Rumsfeldin poliittista uraa. Rumsfeld toimi puolustusministerinä kahdesti ja oli USA:n senaatin jäsenenä neljän presidentin aikana. Dokumentissa Rumsfeld korostaa, että puolustusministeriön tarkoituksena on arvioida ”tuntemattomia asioita” tai ”asioita, joita luulet tietäväsi, mutta osoittautuu, ettet tiennyt” ja ennakoida vihamielisiä toimia ennen kuin ne tapahtuvat. Havainnollistaen kantaansa Rumsfeld kertoo, että esimerkiksi USA:n epäonnistuminen ennakoida hyökkäystä Pearl Harboriin oli mielikuvituksen epäonnistumista.

Häkämies korosti, että kilpailukyvyn turvaaminen on erittäin tärkeää, koska Suomen kilpailukyky on heikko. Suomi ei ole saanut kiinni tuottavuuden kärkimaita. Esimerkiksi työaika on lyhentynyt merkittävästi vuosikymmenien aikana. Mielenkiintoista on myös, miten hybridityönteko tulee vaikuttamaan?

Suomessa on lisäksi tällä hetkellä yli 200 000 avointa työpaikkaa. Suomen riskienhallinnan kannalta, jos verrataan Ruotsiin, niin meillä on myös velkaa kaksikertainen määrä ja hyvin erilaiset käytännöt. Valtion on aika herätä. Suomessa tarvitaan esimerkiksi Saksan mallia liukumien osalta, joka on Saksan menestyksen yhtenä taustatekijänä.

Muutos on yrityksille puolestaan arkipäivää. Esimerkiksi koronapandemia muutti logistiikka- ja raaka-aineketjuja. Tuotannon kotiuttaminen on vähäistä, joten vaihtoehtoja toimitusketjuihin halutaan lisätä. Tämä puolestaan parantaa resilienssiä.

Ukrainan sota ja siitä seurannut irtaantuminen Venäjän fossiilienergiasta aiheutti Euroopassa kriisin. Vihreä kasvu on kuitenkin edelleen tavoitteena. Taantuma on tulossa, mutta kuinka iso? Maailma onkin täynnä epävarmuuksia, kuten Venäjän toiminta, USA:n välivaalien vaikutus, Kiinan voimistuva ote ja vastakkain asettelu USA:n kanssa sekä populismin nousu Euroopassa.

Varautuminen ja jatkuvuus ovat olennainen osa liiketoimintaa Suomessa. Meillä on paljon hyviä puolia, kuten toimiva infrastruktuuri, vakaa yhteiskunta, osaavat ihmiset ja hyvä elämisen laatu. Nämä kaikki houkuttelevat myös kansainvälisiä investointeja. Lisäksi Nato-jäsenyys tulee olemaan mahdollisuus elinkeinoelämälle.

Talouden painopistealueet

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander totesi, että taloudessa vuoden 2022 ensimmäinen puolikas oli yllättävän hyvä Suomessa Ukrainan sodan alkamisesta huolimatta. Toisen puolikkaan tulokset tulevat ratkaisemaan taantuman ennusteen. Esimerkiksi kotitaloudet ovat säikähtäneet, mikä näkyy kulutuksessa. Yritykset ovat vielä positiivisempia. Riskit ovat kuitenkin menossa negatiivisempaan suuntaan.

Epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio ja nousseet korot leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua. Suomen julkinen talous on rakenteellisessa epätasapainossa, koska haluamme tarjota muiden Pohjoismaiden tasoiset julkiset palvelut ja etuudet, vaikka taloutemme suorituskyky on verrokkejamme heikompi. Julkisen talouden pitkäaikainen tulojen ja menojen välinen epätasapaino on miljardiluokkaa. Syyt ovat olleet paljon esillä ja kaikille tuttuja: ikääntyneiden (erityisesti yli 75-vuotiaiden) määrän voimakas kasvu, lainsäädännön palvelulupaukset, talouden niukka kasvukyky ja nousevat korot.

Miten sitten julkinen taloudenpito saadaan sovitettua talouden suorituskyvyn asettamaan ahtaaseen raamiin? Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden menot kasvaneet koko ajan nopeammin kuin menot keskimäärin. Samalla korkomenojen kasvu kiihtyy, kun velan määrä ja korot nousevat. Samanaikaisesti halutaan lisää rahaa muuhunkin, kuten opetukseen, tieteeseen ja liikenteeseen. Turvallisuuden menoista kuitenkaan tuskin varaudutaan pienentämään tulevaisuudessa. Lisäksi vihreän siirtymän odotetaan yleisesti vaativan julkista rahaa vauhdittuakseen. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen torjunta ovat iso urakka. Ovatko ihmiset valmiita tinkimään omasta elintasostaan?

Spolander korosti, että täytyy luoda rakenteellista kilpailukykyä pitkäjänteisellä rakennepolitiikalla. Tämä edellyttää muun muassa osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa, talouden rakenteiden kykyä kohdentaa pääomia ja työvoimaa tehokkaasti, toimivaa infrastruktuuria, kilpailua markkinoilla ja kansainvälistä avointa yhteistyötä. Spolanderin esitti lopuksi ohjenuoran menestystekijöistä tulevaisuuden Suomeen: voittajat esittävät ratkaisuita ja häviäjät esteitä, puutteita sekä ongelmia.

Kehitystrendit vakuuttamisessa

Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja Pekka Puustinen totesi, että riskienhallinnan menetelmissä ja toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Riskien rahoitus on esimerkiksi nopeasti kansainvälistynyt ja toimintamuodot ovat muuttuneet uusien vakuutusratkaisujen, meklaritoiminnan kehittymisen ja rahoitusratkaisujen vakuutusmuotojen myötä. Vakuuttamisen kehitystrendejä pitääkin tarkastella useammasta näkökulmasta, koska on niin monta eri toimijaa mukana.

Ensinnäkin on asiakas, jolle vakuutusyhtiö tai meklari myy vakuutuksia. Tämän lisäksi on jälleenvakuuttajat ja niiden sijoittajat. Jälleenvakuuttaja on yksinkertaistettuna isojen riskien vakuuttaja, niin sanotusti vakuutusyhtiöiden vakuuttaja. Vakuutusyhtiö ottaakin jälleenvakuutuksen yleensä sellaiselle yksittäiselle riskille, jota vakuutusyhtiö ei pysty yksin kantamaan, mikäli se maksimissaan realisoituu.

Usein riskit ovat niin isoja, että vakuutusyhtiöt ottavat jälleenvakuutuksia monesta eri yrityksestä yhdelle riskille, koska jotkut riskit ovat liian isoja vakuutusyhtiölle ja yhdelle jälleenvakuutusyhtiöllekin kantaa. Jälleenvakuutuksen hinnoittelussa on otettava huomioon odotettavissa olevien menetysten suuruus ja hallinnolliset, sopimuksen tekoon liittyvät kustannukset. Alalla on kuitenkin monta toimijaa, eikä niiden maailmankatsomus ole sama.

Vakuuttaminen on ollut halpa keino hallita riskejä, koska on mennyt niin hyvin. Vakuutukset on saanut halvalla ja siirrettyä nollakorolla eteenpäin. Täytyy kuitenkin huomioida, että jälleenvakuutusyhtiöt ovat tehneet tappiota kuusi vuotta peräkkäin. Kyse on yksinkertaisuudessaan sijoittamisesta. Nyt on ruvettu sijoittamaan muualle, koska riskit ovat kasvaneet ja korot ovat nousseet. Kyse on siis kapasiteetistä.

Puustinen muistutti, että riskin siirtämisen hinta on ratkaisevaa. Esimerkiksi Black Lives Matter -mellakoiden kustannukset olivat noin kaksi miljardia dollaria. Floridan myrskyjen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 50–60 miljardia dollaria. Riskien hinta on siis muuttunut olennaisesti. Esimerkiksi energia-alan keskeytysvakuutuksissa, kun nyt nostetaan Euroopassa pystyyn kaikki vanhat hiilivoimalat, joissa tekniikka on hyvin vanhaa, niin riskit ovat erittäin isoja.

Puustinen korosti lopuksi, että riskejä tulee rakastaa. Asiakkaat tarvitsevat riskienhallinnan asiantuntijoita nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Erinomaista juhlavuotta Riskienhallintayhdistykselle!

Tutkintavankien yhteydenpitorajoitusten valvonnan haasteita

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkintavankien yhteydenpitorajoitusten valvonnan haasteita

MTV on tuonut esille tutkintavankien yhteydenpitorajoitusten valvonnan haasteita 30.10.2022 julkaistussa uutisessa. Minua on myös haastateltu uutisessa, koska meillä on Vaasan yliopistossa käynnissä Rikosseuraamuslaitoksen rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Tässä blogissa nostetaan esille keskeisiä asioita aiheesta lainsäädännön näkökulmasta.

Pakkokeinolain yhteydenpitorajoitukset esitutkinnan turvaamistoimenpiteenä

Tutkintavangeille määrätään usein yhteydenpitorajoituksia esitutkinnan turvaamiseksi. Yhteydenpitorajoitusten merkitys korostuu erityisesti laajoissa huumausainerikoskokonaisuuksissa. Pakkokeinolain (806/2011, PKL) 4:1.1:n mukaan yhteydenpitoa muuhun henkilöön voidaan rajoittaa esitutkinnan ollessa kesken, jos on syytä epäillä, että yhteydenpito vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen.

Yksi tarkoituksista on turvata esitutkinta estämällä rikoksesta epäillyn mahdolliset pyrkimykset vaikeuttaa tai sotkea esitutkintaa. Kyse on ns. sotkemisvaarasta, joka on yksi vangitsemisen erityisistä edellytyksistä (PKL 2:5.2,2b ja 2:11.1). Tällöin on syytä epäillä, että rikoksesta epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa.

Yhteydenpitorajoitus voi sisältää rajoituksia kirjeenvaihtoon, puhelimen käyttöön, tapaamisiin tai muihin yhteyksiin säilyttämistilan tai vankilan ulkopuolelle taikka yhdessäoloon tietyn kiinni otetun, pidätetyn tai tutkintavangin kanssa (PKL 4:2.1).

Yhteydenpitoa asiamiehen kanssa ei saa rajoittaa ja yhteydenpitoa lähiomaisen tai muun läheisen kanssa voidaan rajoittaa ainoastaan rikoksen selvittämiseen liittyvistä erityisen painavista syistä (PKL 4:1.2).  Mikäli tutkintavangille on määrätty yhteydenpitorajoitus, tulee sen toteutumista luonnollisesti pystyä myös valvomaan.

Kaksi lakia – sama päämäärä

Tutkintavankeudesta säädetään tutkintavankeuslaissa (768/2005) sekä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (841/2006). Se, kumpaa lakia sovelletaan, riippuu siitä, että säilytetäänkö tutkintavankia vankilassa vai poliisin tiloissa. Tutkintavangin sijoittamisesta poliisin säilytystiloihin ja sitä koskevista määräajoista säädetään tutkintavankeuslain 2:1.3:ssa.

Molempia lakeja valmisteltiin rinnakkain ja tarkoituksenmukaisuussyistä tutkintavankeutta koskevat säännökset haluttiin ottaa erikseen molempiin lakeihin (263/2004 vp, s. 214 ja HE 90/2005 vp, s. 7). Tutkintavankien yhdenvertaisuuden vuoksi heitä koskevat säännökset laadittiin kuitenkin mahdollisimman samanlaisiksi säilytyspaikasta riippumatta (263/2004 vp, s. 132 ja HE 90/2005 vp, s. 58).

Tutkintavangin puhelimen käyttäminen

Tutkintavangin puhelimen käytöstä säädetään tutkintavankeuslain 8:6:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan tutkintavangille on annettava omalla kustannuksellaan mahdollisuus olla puhelimitse yhteydessä vankilan ulkopuolelle, jollei tätä oikeutta ole pakkokeinolain 4 luvun mukaisesti rajoitettu. Lisäksi vankilan järjestyssäännössä voidaan antaa vankilan toiminnan ja järjestyksen kannalta välttämättömiä määräyksiä puhelimen käyttöajoista.

Poliisin tiloissa olevien tutkintavankien osalta on todettu, että esimerkiksi poliisin henkilökunnan työvuorojen järjestelyjen ja puhelujen valvontatarpeen johdosta voi olla välttämätöntä rajoittaa puhelimen käyttö sellaiseen ajankohtaan, jolloin säilytystilassa on riittävästi henkilökuntaa valvomaan puheluja (HE 90/2005 vp, s. 84).

Pykälän 2 momentin mukaan tutkintavangille on lisäksi varattava tilaisuus olla puhelimitse yhteydessä asiamiehen kanssa sekä muutoinkin vankilan ulkopuolelle sellaisten asioiden hoitamiseksi, joita ei voida toimittaa kirjeitse tai tapaamisella.

Puheluiden osalta yhteydenpitorajoitusten valvonnan ongelmallisuus on siinä, että tutkintavangilla on oikeus olla yhteydessä joihinkin henkilöihin ja joihinkin taas ei. tiukoissakin rajoituksissa on sallittua yleensä olla yhteydessä puolisoon valvotusti.

Tällöin tulee voida varmistua siitä, ettei tutkintavanki tosiasiallisesti saa yhteyttä sellaiseen henkilön, johon hän ei saa olla yhteydessä. Haasteena on esimerkiksi kuka prepaid-liittymään vastaa ja kenen hallussa se on.

Kyse on siis sen varmistamisesta, ettei puhelun vastaanottaja kuulu yhteydenpitorajoitusten piiriin, ja yhtä lailla myös siitä, ettei rajoitusten piiriin kuulumatonta henkilöä voida käyttää rajoitusten kiertämiseksi esimerkiksi soitonsiirron tai kaiutinpuhelun avulla, jolloin samassa puhelussa voi olla vaikka useita samassa jutussa vangittuja henkilöitä.

Rikosseuraamuslaitoksen toimivaltuuksista

Rikosseuraamuslaitoksen toimivaltuudet yhteydenpitorajoitusten valvontaan perustuvat tutkintavankeuslain 8:6.3:iin. Puhelimen käytön ehdoksi voidaan asettaa, että tutkintavanki ilmoittaa, kehen hänellä on tarkoitus olla yhteydessä. Jos tutkintavanki ei pyynnöstä ilmoita, kenelle hänen on tarkoitus soittaa, puhelimen käyttö voidaan evätä (HE 263/2004 vp, s. 225).

Mikäli tutkintavanki ilmoittaa väärän henkilön, hän syyllistyy tutkintavankeuslain 10:3:n mukaiseen järjestysrikkomukseen. Lisäksi tutkintavankeuslain 8:6.3:n mukaan puhelimen käyttö voidaan keskeyttää tai evätä, jos näin on tarpeen tehdä rikoksen estämiseksi, vankilan järjestyksen ylläpitämiseksi tai jos puhelu vaarantaa tutkintavankeuden tarkoituksen.

Tutkintavankeuslain esitöissä ei ole tarkemmin avattu sitä, että miten edellä mainittua valvontaa voidaan konkreettisesti tehdä. Sen sijaan poliisin tiloissa säilytettävien tutkintavankien osalta tätä on avattu enemmän (HE 90/2005 vp, s. 85). Lähtökohtana on ollut, että puhelua valvovan henkilön on asianmukaisesti varmistuttava siitä, ettei puhelu ole yhteydenpitorajoituksen vastainen.

Tällöin puhelua valvova henkilö voi pyrkiä varmistumaan sen henkilön henkilöllisyydestä, johon tutkintavanki on puhelimitse yhteydessä, esimerkiksi selvittämällä, kenen hallinnassa tutkintavangin ilmoittama puhelinnumero on ja kuka tästä puhelinnumerosta vastaa. Jos riittävän luotettavaa tunnistusta ei ole mahdollista suorittaa puhelimitse, ei puhelua tai sen jatkamista tule sallia.

Käytännön haasteita valvonnassa

Edellä esitetyn perusteella vankilassa voidaan siis pyrkiä selvittämään ja varmistamaan jo ennen puhelua puhelinnumeron haltija esimerkiksi tietojärjestelmistä ja avoimista lähteistä, josta on kuitenkin epäselvyyttä Rikosseuraamuslaitoksen käytännöissä.  Esimerkiksi prepaid-liittymien haltijaa ei luonnollisestikaan voi saada selville etukäteen. Tästä johtuen puhelun alussa tulee voida kuunnella, että kuka puheluun vastaa.

Tämä on edellytys jo sille, että voidaan arvioida tutkintavankeuslain 8:6.3:ssa mainittua puhelun epäämistä tai keskeyttämistä. Kyse on siis puhelun toisen osapuolen selvittämisestä, joten sitä ei tule sekoittaa varsinaiseen puhelun kuuntelemiseen, josta säädetään tutkintavankeuslain 8:7:ssä.

Tilanne on ongelmallisempi silloin, jos puhelun vastaanottajasta on jo varmistuttu ja puhelun annettu alkaa, mutta puheluun liitetään vasta sen jälkeen yhteydenpitorajoitusten piiriin kuuluva henkilö. Tämän todentaminen edellyttäisi käytännössä jo alun perin tutkintavankeuslain 8:7:n mukaista puhelun kuuntelemista, jolloin myös sille säädetyt edellytykset tulisi olla käsillä. Mikäli tällöin kesken puhelun kävisi ilmi yhteydenpitorajoitusten kiertäminen, olisi ensisijainen toimenpide keskeyttää puhelu tutkintavankeuslain 8:6.3:n mukaisesti.

Muut Pohjoismaat edellä

Vankilaturvallisuuden ja vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen haasteet ovat saman tyyppisiä kaikissa Pohjoismaissa. Yhtäläisyydet ovat korostuneet erityisesti viime aikoina, kun esitutkintaviranomaiset ovat eri valtioissa kohdistaneet toimenpiteitä rajat ylittävään, ammattimaiseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä kertoo siitä, että vankilat ja koko rikosseuraamusala tulee huomioida yhä vahvemmin rikosoikeudellisessa ketjussa.

Muissa Pohjoismaissa lainsäädäntöä on uudistettu ja pyritty löytämään myös uusia käytäntöjä päivittäiseen turvallisuustyöhön vankiloissa. Entistä enemmän onkin huomioitu rikosseuraamusalan rooli koko rikosoikeudellisessa ketjussa ja se, että esitutkintaviranomaisten toiminta vaikuttaa suoraan vankiloihin.Vankiloiden pitää pystyä turvaamaan omalta osaltaan rikosprosessin toteutuminen ja pystyä suorittamaan riittävän tehokasta valvontaa, jottei yhteydenpitorajoitukset vaarannu.

Kokonaisturvallisuus ja yleinen varautumisvelvollisuus

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Kokonaisturvallisuus ja yleinen varautumisvelvollisuus

Yhteiskunnan varautumista kehitettiin Suomessa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä niin sanotun totaalisen maanpuolustuksen kautta. Termiä pidettiin liian yksipuolisena, joten tilalle otettiin kokonaismaanpuolustuksen käsite. Kokonaismaanpuolustuksessa oli edeltävää mallia laaja-alaisempi lähestymistapa, ja siitä tuli viime vuosikymmeniksi Suomen varautumisen perusperiaate.

Sen määrittämän lähestymistavan kautta Suomi on kehittänyt ja ylläpitänyt varautumisen perusteita. Tärkeitä alkuajan merkkipaaluja kehityksessä olivat esimerkiksi vuonna 1958 säädetyt väestönsuojelulaki (438/1958) ja laki varmuusvarastoista (531/1958), jotka olivat osaltaan vastaus yhteiskunnan laaja-alaisen varautumisen tarpeeseen.

Väestönsuojelulain myötä tulivat väestönsuojelujohtajakurssit (Teli-suojelukurssit), joita ensimmäisen kerran järjestettiin vuonna 1959. Väestönsuojelujärjestön ja puolustustaloudellisen suunnittelukunnan yhteisesti tekemän esityksen perusteella teollisuus ryhtyi omin toimenpitein kohottamaan yritysten suojeluvalmiutta.

Teollisuuden Keskusvaliokunta perusti samana vuonna Teollisuuden ja liike-elämän väestönsuojelun johtokunnan (Teli-johtokunta). Teli-johtokunnan toimiala laajentui poikkeusolojen väestönsuojelusta yrityksen kokonaissuojeluksi.

Vuonna 1976 Teli-johtokunta sisällytti koulutusohjelmaan yhä enemmän normaaliaikojen suojelu- ja turvallisuuskoulutusta. Mukaan tulivat muun muassa suojelujohtaja-, vartiointi- ja tietojensuojelukurssit. Tällöin syntyi käsite kokonaissuojelu, jonka pohjalta kehittyi myöhemmin kokonaisturvallisuus ja yritysturvallisuuden malli.

Kokonaisturvallisuus yhteistoimintamallina varautumisessa

Kokonaisturvallisuusajattelulla on pitkä perinne Suomessa. Se on vakiinnuttanut asemansa Suomessa sekä käsitteenä että toimintamallina. Kokonaisturvallisuus näyttäytyy muun muassa selonteoissa, strategioissa ja lainvalmisteluasiakirjoissa.

Kokonaisturvallisuus tarjoaa Suomen kokoiseen maahan hyvät puitteet tarkastella yhteiskunnan turvallisuutta laaja-alaisesti kaikki oleelliset osa-alueet huomioon ottaen sekä hyödyntämällä eri tahoilla oleva tieto, taito ja resurssit kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, korostaen yhteistyön merkitystä.

Kokonaisturvallisuus ei terminä juurikaan esiinny lainsäädännössä, mutta varsinkin viime vuosina sitä on käytetty melko laaja-alaisesti muun muassa hallitusten esitysten perusteluissa. Kokonaisturvallisuuden sisällölle sinänsä on olemassa vankka ja laaja-alainen säädöspohja.

EU:ssa kokonaisturvallisuus ei näyttäydy sellaisenaan terminologisesti, mutta unionin strategioista ja päätöksistä on nähtävissä, että näkökulma on viime vuosina mennyt kohti yhä laaja-alaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa turvallisuusajattelua. Lisäksi on korostettu erityisesti jäsenvaltioiden yhteistyötä turvallisuuden eri sektoreilla.

EU:lla on lukuisia strategioita eri kokonaisturvallisuuden osa-alueille, kuten kyberturvallisuuteen, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, hybridiuhkiin ja pakolaisvirran hillintään. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen on oikeuskäytännössään puolestaan jättänyt valtioille verrattain laajan harkintavallan yleisen hätätilan, ja siten poikkeusolojen määrittelyyn.

Resilienssi vahvemmin mukaan

Viime vuosina osaksi kokonaisturvallisuutta on otettu vahvemmin myös resilienssi, joka on korostunut yhä enemmän turvallisuuspolitiikan keinona ja päämääränä. Termiä resilienssi käytetään osin samassa merkityksessä kuin termiä kriisinkestävyys. Kokonaisturvallisuuden yhteydessä resilienssillä yksilöiden ja yhteisöjen kykyä ylläpitää toimintakykyä muuttuvissa olosuhteissa sekä valmius kohdata häiriöitä ja kriisejä sekä palautua niistä.

Resilientisti toimiva yhteiskunta sekä edellyttää että edistää eri toimijoiden yhteistoimintakykyä. Alusta asti kokonaisturvallisuuden piiriin on nähty kuuluvan varautuminen, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Näistä resilienssi kytkeytyy suoraan kahteen jälkimmäiseen vaiheeseen. Valtion, yhteiskunnan ja yksilöiden resilienssin edistäminen puolestaan voidaan nähdä erottamattomana osana varautumispolitiikkaa.

Nykyisellään varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden käsitteen kautta, joka on vähitellen korvannut aiemmin käytössä̈ olleen kokonaismaanpuolustuksen käsitteen. Keskeistä kokonaisturvallisuudessa on varautumisen toteuttaminen laaja-alaisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön kautta. Häiriötilanteisiin varautuessa, ja niiden sattuessa, suomalainen yhteiskunta turvaa erikseen määritellyt elintärkeät toiminnot viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana.

Varautumisvelvoite koskee kaikki viranomaisia

Varautuminen näkyy lainsäädännössä esimerkiksi valmiuslain (1552/2011), pelastuslain (379/2011) ja muun erityislainsäädännön varautumisvelvoitetta koskevana sääntelynä. Valmiuslaissa säädetään valtion sisäisistä, Suomen viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana väestön turvallisuuden ja elinmahdollisuuksien sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi. Valmiuslainsäädännöllä pyritään varmistamaan väestön turvallisuus ja elinmahdollisuudet sekä yhteiskunnan toimivuus poikkeusoloissa.

Valmiuslain 12 §:n mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Varautusmisvelvoite koskee kaikkia viranomaistasoja keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. Viranomaisten on varauduttava poikkeusoloihin tekemällä valmiussuunnitelmia ja valmistelemalla etukäteen poikkeusolojen toimintaansa.

Organisaation toimintakyky poikkeusoloissa on riippuvainen muun muassa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta poikkeusolojen tehtäviin. Lisäksi on tehtävä ulkoisia järjestelyjä kuten toimitilojen ja niiden tietoliikenneyhteyksien suunnittelua sekä hälytysjärjestelmän luominen. Eri viranomaisten välille on solmittava yhteistoimintakanavat ja varauduttava poikkeusolojen tiedottamiseen omalla toimialalla.

Varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin ministeriö toimialallaan. Kukin ministeriö yhteensovittaa varautumista omalla toimialallaan. Valmiuslainsäädäntöön kuuluu myös puolustustilalaki (1083/1991). Lisäksi eräillä aloilla on säädetty poikkeusoloja koskevia säännöksiä.

Sotilaallinen huoltovarmuus

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Sotilaallinen huoltovarmuus tarkoittaa alakäsitteenä huoltovarmuustoimenpiteitä, joilla pyritään turvaamaan erityisesti maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä tuotantoa, tuotantokykyä, palveluja ja infrastruktuuria.

Sotilaallinen huoltovarmuus kytkeytyy erottamattomasti lähes kaikilla yhteiskunnan alueilla tehtävään huoltovarmuustyöhön. Esimerkkinä voidaan todeta, että Puolustusvoimat osallistuu kaikkien huoltovarmuusorganisaatiossa toimivien sektorien ja poolien työhön.

Sotilaallisella huoltovarmuudella turvataan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien toimintakyky kaikissa oloissa. Sodan ajan puolustuskyky perustuu suurelta osin muualta yhteiskunnasta saataviin resursseihin. Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää, että sotilaallinen varautuminen ja siviiliyhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen yhteensovitetaan sekä yhteistyötä Huoltovarmuuskeskuksen ja muiden huoltovarmuustoimijoiden kanssa tiivistetään.

Keskeisimmät huoltovarmuutta koskevat säännökset ovat laissa huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992) ja valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018). Huoltovarmuustyön lainsäädännöllinen perusta määritetään huoltovarmuuslaissa. Huoltovarmuuslain painopiste on ennakoivissa toimenpiteissä. Laki kohdistaa velvoitteita vain viranomaisille, mutta rakentaa yhteistyöpuitteet viranomaisten ja elinkeinoelämän välille.

Perinteisesti huoltovarmuussäädökset ovat tähdänneet välttämättömien toimintojen turvaamiseen poikkeusoloissa. Vasta 2000-luvulla näkökulmaa on määrätietoisesti avarrettu poikkeusoloista kattamaan myös normaaliolojen häiriötilanteita.

Tämä huoltovarmuuden käsitteen laajentaminen on periaatteellisesti merkittävä muutos. Käsitteen ja lain soveltamisalan piiriin kuuluvat nykyisin poikkeusolojen rinnalla myös normaaliolojen vakavat häiriöt. Tämän lisäksi laissa nykyisin oleva huoltovarmuuden määritelmä korostaa kriittisten teknisten järjestelmien toimivuutta.

Kehittämistarpeita

Poikkeustilanteissa viranomaisilta edellytetään nopeita ratkaisuja ja toimintaa tilanteen haltuun ottamiseksi. Viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet ja resurssit jo normaalioloissa voidakseen toimia ennaltaehkäisevästi ja vastata häiriötilanteisiin ennen kuin ne eskaloituvat.

Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arvioinnissa korostettiin, että nykyiset hallintorakenteet eivät riittävästi kohtaa turvallisuusympäristöä ja sieltä esiin nousevia monitahoisia uhkakuvia. Kysymysten asianmukainen huomioiminen päätöksenteossa vaatii nykyistä pitkäjänteisempää, yhtenäisesti resursoitua ja poliittisesti johdettua turvallisuusjohtamisen prosessia osana valtion johtamista.

Kokonaisturvallisuuteen vaikuttavien lainsäädäntöhankkeiden haasteena on, että lainvalmistelu keskittyy yksittäiseen ministeriöön. Mittavien lakihankkeiden, kuten valmiuslain, valmistelu ja arviointi edellyttää laaja-alaisuutta sekä sitoutumista hallituskausien ylitse tehtävään työhön. Lainvalmistelun lisäksi on tärkeää huomioida toimeenpano.

Kyberrikokset tuomioistuimissa – missä kyberrikolliset ovat?

by
Kommentit pois päältä artikkelissa Kyberrikokset tuomioistuimissa – missä kyberrikolliset ovat?

Olin kertomassa meidän kyberrikollisuuteen liittyvästä tutkimuksesta Tietoturva ry:n Tietoturvakatsaus 2022 -webinaarissa. Kyberrikollisuuteen liittyvä kansainvälisesti tutkimus on lisääntynyt viime vuosina. Tutkimus on kuitenkin tekniikkaan ja insinööritieteisiin painottunutta.

Kyberrikollisuutta koskeva kotimainen kriminologinen ja rikosoikeudellinen tutkimus on ollut hyvin vähäistä, vaikka kyberrikosten sääntely on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana. Rikoslaissa keskeisenä on 38 luku, jossa säädetään tieto- ja viestintärikoksista. Kyberrikoksia koskevia säännöksiä sisältyy myös muihin rikoslain lukuihin.

Poliisin tietoon tulleet rikokset ja tuomiot

Poliisiin tietoon tulleiden tieto- ja viestintärikosten määrä on kasvanut selvästi 2010-luvulla. Vuonna 2010 poliisin tietoon tuli yhteensä 717 rikosta, vuonna 2019 peräti 5202 rikosta. Valtaosan tästä kasvusta selittää kuitenkin identiteettivarkauden kriminalisointi vuonna 2015. Muiden nimikkeiden yhteenlaskettu määrä on kasvanut vuosien 2010–2019 aikana maltillisemmin, mutta kuitenkin noin 80 prosenttia.

Tietoon tulleiden rikosten määrään suhteutettuna tieto- ja viestintärikoksista käräjäoikeuksissa tuomittujen rangaistusten määrä on varsin matala: vuosina 2015–2019 tuomittujen henkilöiden määrä (yhteensä 206 henkilöä) on ollut vuosittain korkeimmillaan 48. Koska tuomiotilastot laaditaan päärikosperustaisesti, suora vertailu kaikki rikosepäilyt erikseen laskeviin poliisitilastoihin on harhaanjohtava. Paremmin vertailukelpoinen, tuomioissa syyksi luettujen rikosten määrä onkin selvästi korkeampi, viime vuosina keskimäärin vajaat 500 kappaletta.

Eroa päärikospohjaiseen tuomittujen määrään selittää erityisesti rangaistusasteikoltaan vakavampien rikosten oheisrikoksena esiintyvien identiteettivarkauksien suuri määrä viime vuosina. Tästä rikostilastointiin liittyvästä seikasta huolimatta tieto- ja viestintärikoksista tuomittujen määrää voidaan pitää yllättävän alhaisena. Esimerkiksi vuonna 2018 poliisi kirjasi lähes 500 tietomurtoepäilyä, mutta seuraavana vuonna tuomittiin ainoastaan kaksi henkilöä tietomurrosta, ja syyksi luettiin viisi rikosta.

Selvästi yleisin seuraamus on tuomioistuimessa määrätty sakko, joka oli seuraamuslajina noin neljässä viidestä tuomiosta. Näiden lisäksi vuosina 2015–19 määrättiin 17 rangaistusmääräystä. Yhteensä 7 henkilöä tuomittiin viiden vuoden aikana ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Näistä kolmessa tapauksessa päärikoksena oli tietoliikenteen häirintä, neljässä törkeä tietoliikenteen häirintä.

Teonpiirteet vuosien 2015–2019 käräjäoikeusaineistossa

Kaikkien tuomioiden osalta voidaan yleishavaintona todeta, että edistyneempiä ”hakkerointitaitoja” ilmentävät rikokset ovat aineistossa vähemmistössä. Noin 80 prosenttia rikoksista tehtiin menetelmin, joka vastaavat tietojärjestelmän normaalia käyttöä, kuten esimerkiksi toisen henkilön käyttäjätunnuksen ja salasanan hyödyntämistä järjestelmään kirjautuessa (tietomurto). Haittaohjelmaa tai algoritmia käytettiin ainoastaan 12 tapauksessa.

Yleisin syyksi luettu tieto- ja viestintärikos tuomioaineistossamme on viestintäsalaisuuden loukkaus. Tietoliikenteen häirintärikoksissa (perusmuotoinen tai törkeä) korostuvat puolestaan aiheettomat hätäkeskussoitot. Noin 80 % tuomioista oli kyse tällaisesta teosta. Pahimmissa tapauksissa soittoja oli tehty useita satoja kertoja.

Tietosuojarikoksia puolestaan dominoivat potilastietojen asiattomat katselut, ja mukana on lisäksi useita tapauksia, joissa poliisi tuomittiin samalla virkavelvollisuuden rikkomisesta Poliisiasiain tietojärjestelmän tietojen perusteettomasta käytöstä.

Törkeissä tietomurroissa tekokokonaisuudet olivat huomattavasti laajempia ja tekotavoiltaan teknisesti vaativampia, mutta toisaalta näitä tuomioita oli aineistossa ainoastaan kaksi kappaletta viiden vuoden aikana. Törkeiden tietomurtojen lisäksi edistyneempiä kyberrikoksia aineistossa edustavat tietojärjestelmä häirintärikokset. Törkeistä tietomurroista tuomitut tuomittiin myös törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä.

Palvelunestohyökkäykset ovat keskeinen tekotapa näissä rikoksissa, ja yhtä tapausta lukuun ottamatta muissa tuomiossa, joissa syyksi luettiin joko perusmuotoinen tai törkeä tietojärjestelmän häirintä, kyseessä oli nimenomaan tällainen teko. Ainoastaan seitsemän tuomioita sisälsi vähintään yhden tällaisen teon, joten näidenkin rikosten voidaan todeta olevan vielä varsin harvinaisia tuomioistuimissa.

Johtopäätöksiä

Tuomioistuinaineistomme analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että keskeinen syy suhteellisen lievään rangaistuskäytäntöön tieto- ja viestintärikoksissa on se, että tällä hetkellä tuomioon saakka päätyvät rikokset edustavat verrattain lieviä tekomuotoja. Vaikka onkin todennäköistä, että rikosilmoituksiksi päätyy vain pieni osa kaikista kyberrikoksista, on tietoon tulleiden rikostenkin empiirisessä tutkimuksessa paljon tehtävää, joka voisi hyödyttää rikoksentorjuntaa.

Suuri ero tietoon tulleiden rikosten ja syyksi luettujen tieto- ja viestintärikosten lukumäärässä viittaa siihen, että valtaosa rikosepäilyistä päättyy joko esitutkintaan tai syyteharkintaan, mutta syitä tähän ei tunneta. Toisaalta on selvää, ettei viranomaisten tietoon tulleen kyberrikollisuuden koko kuvaa saada selville keskittymällä ainoastaan rikoslain 38 luvun mukaisiin rikosepäilyihin tai -tuomioihin, vaan rikosilmoituksia ja tuomioita tulisi käydä laajemmin läpi useampien sellaisten rikoslajien osalta, joissa on todennäköisesti kyberrikollisuuden elementtejä. Tällaisia rikoslajeja ovat muun muassa huumausainerikokset, petosrikokset, laittomat uhkaukset sekä yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen.

Kyberrikokset ovat tällä hetkellä merkittävä haaste rikosoikeusjärjestelmälle ja sitä kautta rikosvastuun toteutumiselle. Vaikuttaa selvältä, että lisäpanostukset kyberrikollisuuden torjuntaan ja paljastamiseen ovat tarpeen. Kyberturvallisuuden kehittämistoimia on tehty kansallisesti ja EU-tasolla. Näissä korostuu vahvasti julkisen sektorin rooli ja erilaiset sääntelyratkaisut.

Kyberturvallisuuden kannalta olennaista on kuitenkin elinkeinoelämän rooli ja yritysten riskienhallinta, jonka takia eri sääntelyratkaisuiden kannustinvaikutuksiin ja tehokkuuteen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Tämän takia olisi tärkeää, että aihetta tutkittaisiin monipuolisesti, kun kyberrikollisuus kasvaa voimakkaasti. Kyberrikollisuuden laajuus voi olla paljon suurempi kuin tiedetään, ja taloudellisten vahinkojen arviointi on tästä syystä haastavaa. Tämän takia olisi tärkeää kehittää myös kyberrikosten mittaamista ja seurantaa.