Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori. Pääaineeni on ollut rikos- ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. En ole mitenkään perinteinen oikeustieteilijä. Olen aina tehnyt opintoja ja tutkimuksia töiden ohella, joten tutkimussuuntaukseni on ollut enemmän empiiristä kuin perinteistä lainopillista tutkimusta. Empiirisen oikeustutkimuksen lisäksi mielenkiintoni kohteena on kriminologinen ja turvallisuusalaan liittyvä tutkimus.

Olen ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joten hallitsen eri rahoitusinstrumentit. Väitökseni jälkeen olen tehnyt post doc-opintoja Leicesterin yliopiston kriminologian laitoksella. Toimin nykyään tutkijana Vaasan yliopiston julkisoikeuden oppiaineessa ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Minulla on laaja-alainen kansainvälinen tutkimusverkosto. Olen mukana useissa sekä turvallisuusalan että tieteellisissä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhdistyksissä.

Minun postdoc-tutkimusprojekti alkaa olemaan kohta valmis, jossa olen tutkinut monipuolisen aineiston avulla yksityistä turvallisuusalaa, joka on osa kriminologian toista päätutkimusaluetta, kontrollin tutkimusta. Tutkimusprojektissa on tehty muun muassa lainsäädäntötutkimusta ennen alan lakiuudistuksesta ja sen jälkeen arvioitu lakiuudistuksen vaikutuksia. Tutkimusprojektissa on myös tutkittu julkisen vallan käyttöä ja yksityisen sekä turvallisuusviranomaisen rajanvetoa valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta. Kriminologisena lähestymistapana on tutkittu alan toimijoiden kokemaa väkivaltaa esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla. Myös eri viranomaisten rekisteriaineistoja on hyödynnetty monipuolisesti tutkimusaineistona. Tutkimusprojektissa julkaisen vielä kaksi kirjaa tämän ja ensi vuoden aikana, joista toinen on kotimainen alan historiikki ja toinen puolestaan alan kansainväliseen tutkimukseen liittyvä kirja.

Olen nyt käynnistänyt kaksi uutta tutkimusprojektia, jotka keskittyvät kyber- ja talousrikollisuuteen. Tutkimusprojektien tavoitteena on selvittää kyber- ja talousrikosten tyypillisiä teonpiirteitä, ja arvioida sitä, millaisia kyber- ja talousrikoksia rikosoikeusjärjestelmän piiriin tällä hetkellä päätyy, ja millaisia rangaistuksia teoista tyypillisesti tuomitaan. Tutkimusprojektien laajempana tavoitteena on arvioida sitä, missä määrin nykyiset kyber- ja talousrikoksia koskevat kriminalisoinnit kattavat niiden todellisen kirjon, ja missä määrin rikostorjunta onnistuu paljastamaan ja selvittämään näitä rikoslajeja.