Olen koulutukseltani oikeustieteen tohtori. Pääaineeni on ollut rikos- ja prosessioikeus sekä rikollisuuden tutkimus. En ole mitenkään perinteinen oikeustieteilijä. Olen aina tehnyt opintoja ja tutkimuksia töiden ohella, joten tutkimussuuntaukseni on ollut enemmän empiiristä kuin perinteistä lainopillista tutkimusta. Empiirisen oikeustutkimuksen lisäksi mielenkiintoni kohteena on kriminologinen ja turvallisuusalaan liittyvä tutkimus.

Olen ollut mukana useissa tutkimusprojekteissa, joten hallitsen eri rahoitusinstrumentit. Väitökseni jälkeen olen tehnyt post doc-opintoja Leicesterin yliopiston kriminologian laitoksella. Toimin nykyään tutkijana Vaasan yliopiston julkisoikeuden oppiaineessa ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Minulla on laaja-alainen kansainvälinen tutkimusverkosto. Olen mukana useissa sekä turvallisuusalan että tieteellisissä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä sekä yhdistyksissä. Lisäksi olen päätoimittajana Turvallisuus & Riskienhallinta -lehdessä.

Olen postdoc-tutkimusprojektina tutkinut yksityistä turvallisuusalaa, joka on osa kriminologian toista päätutkimusaluetta, kontrollin tutkimusta. Tutkimusprojektissa on tehty muun muassa lainsäädäntötutkimusta ennen alan lakiuudistuksesta ja sen jälkeen arvioitu lakiuudistuksen vaikutuksia. Tutkimusprojektissa on myös tutkittu julkisen vallan käyttöä ja yksityisen sekä turvallisuusviranomaisen rajanvetoa valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta. Kriminologisena lähestymistapana on tutkittu alan toimijoiden kokemaa väkivaltaa esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla. Myös eri viranomaisten rekisteriaineistoja on hyödynnetty monipuolisesti tutkimusaineistona. Tutkimusprojektissa on myös julkaistu kotimainen alan historiikki.

Olen käynnistänyt viime vuosien aikana kolme uutta tutkimusprojektia. Kaksi tutkimusta keskittyvät kyber- ja talousrikollisuuteen. Tutkimusprojektien tavoitteena on selvittää kyber- ja talousrikosten tyypillisiä teonpiirteitä, ja arvioida sitä, millaisia kyber- ja talousrikoksia rikosoikeusjärjestelmän piiriin tällä hetkellä päätyy, ja millaisia rangaistuksia teoista tyypillisesti tuomitaan. Tutkimusprojektien laajempana tavoitteena on arvioida sitä, missä määrin nykyiset kyber- ja talousrikoksia koskevat kriminalisoinnit kattavat niiden todellisen kirjon, ja missä määrin rikostorjunta onnistuu paljastamaan ja selvittämään näitä rikoslajeja.

Kolmas tutkimusprojekti on rikosseuraamusalaan liittyvä. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on tutkia vankilarikollisuutta ilmiönä sekä löytää keinoja vankilarikollisuuden ennalta ehkäisemiseen ja siten parantaa vankilaturvallisuutta sekä vankien kuntoutusolosuhteita ja oikeusturvaa. Tämän takia toisena tavoitteena on tunnistaa ja kehittää erityisesti turvallisuuden ja kuntoutuksen sekä kuntoutusedellytysten välisiä tekijöitä. Lisäksi tutkitaan, että minkälaisilla keinoilla muissa valtioissa vankeusaikaista rikollisuutta torjutaan sekä voidaanko muualla hyväksi havaittuja keinoja hyödyntää Suomessa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.